Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 Sam. 15 vs. 22. En- daarom zal ons leven eerst dan goed ingericht zijn, als wij ons door Gods Woord laten leiden, en niets ondernemen, dan op zijn Woord. Ook merke men op, dat hier niet maar over een enkel bijzonder werk wordt gehandeld, maar over het algemeene beginsel van een vroom en zuiver leven. Want het gaat hier over Abrams roeping die cc:i algemeen voorbeeld is van het leven aller geloovigen. Wel krijgen wij niet allen het bevel om ons vaderland te verlaten, en dit, stem ik toe, is bij Abram eene bijzonderheid; maar God wil, dat allen gemeenschappelijk zich onder Zijn Woord zullen buigen, en uit Zijnen mond hun leefregel zullen ontvangen, opdat zij niet door hun eigen wil of menschelijk welgevallen omgevoerd worden. Uit Abrams voorbeeld leeren wij dus onze absolute zelfverloochening, opdat wij alleen Gode zouden leven en sterven.

5. De zielen, die hij had gewonnen in Charran. De zielen beduiden dienstknechten en dienstmaagden. En hier heeft de eerste vermelding plaats van de slavernij. Daaruit blijkt, dat kort na den zondvloed door de boosheid der menschen de aan allen van nature eigene vrijheid, voor een groot deel onder het menschelijk geslacht te loor is gegaan.

Vanwaar de slavernij ontsproten is, is niet gemakkelijk te zeggen ; de algemeene opinie is echter, dat zij is ontstaan uit de oorlogen, doordat de overwinnaars hen, die zij in den oorlog gevangen genomen hadden tot gehoorzaamheid dwongen. Daarvan leidt men ook in het Hebreeuwsch den naam „slaaf' af. Hetzij de eerste slaven door oorlogsrecht onderdrukt zijn, of door armoede zijn gedwongen, dit is zeker, dat de orde der natuur vreeselijk geweld is aangedaan, daar toch de menschen geschapen waren om onderling gemeenschap te onderhouden. Hoewel het nuttig is, dat de een boven den ander staat, toch moet als onder broederen de gelijkheid worden bewaard. Doch hoewel de slavernij in strijd is met den zuiveren toestand, zooals men die zou wenschen en het begin daarvan niet zonder zonde is, daaruit volgt niet, dat het gebruik, dat later als gewoonte is aangenomen en door den nood verontschuldigd wordt, ook geoorloofd is. Abram kon dus voor geld gekochte slaven bezitten zoowel als ingeborene huisslaven. Want dit is een algemeen gezegde : „Wat van den beginne niet gold, en door verloop van tijd niet kan hersteld worden, laat (gelijk genoegzaam bekend

Sluiten