Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem gezegend en ik zal hem vruchtbaar maken, en zal hem bovenmate doen vermenigvuldigen. Twaalf vorsten zal hij voortbrengen, en ik zal hem tot een groot volk stellen.

21. En Mijn verbond zal Ik met Izaak oprichten, dien Sarah u zal baren op dezen tijd in het andere jaar.

22. En Hij eindigde met hem te spreken ; en God voer op van Abraham.

23. Toen nam Abraham Ismaël, zijnen zoon en alle ingeborenen Zijns huizes, en alle gekochten met zijn geld ; van al het mannelijke onder de lieden van zijn huis, besneed hij het vleesch hunner voorhuid te dienzelve dage, gelijk God met hem gesproken had.

24. Abraham nu was een man van negen en negentig jaren, toen hem het vleesch zijner voorhuid werd besneden.

25. En Ismaël zijn zoon was dertien jaren oud, toen hij besneden werd, in het vleesch zijner voorhuid.

26. Op denzelfden dag is Abraham besneden en Ismaël zijn zoon.

27. En alle mannen zijns huizes, _de ingeborenen zijns huizes, en de gekochten met geld, van den vreemde af, zijn met hem besneden.

1. Negen en negentig jaren. Mozes gaat dertien jaren van Abrams leven met stilzwijgen voorbij, niet omdat intusschen niets vermeldenswaardigs is geschied, maar omdat Gods Geest hem alleen aanwees, wat het meest noodzakelijk was te weten. Met opzet echter wijst hij aan, hoeveel tijd vervlogen is sinds Ismaël geboren is, totdat Izaak werd beloofd, opdat wij zouden weten, dat hij lang heeft berust in dien zoon, die eindelijk moest aftreden, en dat hij als het ware door een ijdel schouwspel is bedrogen. Intusschen zien wij dus, dat de Heere hem langs omwegen heeft geleid. Ook kan het zijn, dat hij zelf door eigen schuld de belofte heeft vertraagd, doordat hij zoo haastig overging tot een tweede huwelijk.

Toch laat ik dit in het midden, omdat Mozes niets van dien aard zegt. Laat het ons voldoende zijn aan te nemen, wat zeker is, dat Abram met één zoon tevreden was en ophield naar een ander zaad te verlangen. De kinderloosheid spoorde

Sluiten