Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingesneden, of ook in steenen plachten ingegrifd te worden, opdat de nagedachtenis daarvan te beter bekend en verbreid zou zijn, zoo graveert God thans in Abrahams vleesch Zijn verbond. Want de besnijdenis was als het ware een plechtig gedenkteeken van die aanneming tot kinderen, waardoor - Abrahams geslacht was uitverkoren tot een bijzonder volk Gods. Vroeger hadden de vromen andere plechtigheden gehad, om de zekerheid van Gods genade te bevestigen ; maar nu bezegelt de Heere dit nieuwe verbond met een nieuw soort van teeken. Waarom God het msnschelijk geslacht zoovele eeuwen dit bewijs Zijner genade liet ontberen, is ons verborgen, behalve dat wij zien, dat het is ingesteld, toen Hij een bepaald volk zich uitverkoor, hetgeen afhangt van Zijn verborgenen raad. Hoewel het misschien voor de methode van onderwijs geschikter zou zijn alles wat van de besnijdenis te zeggen valt, samen te vatten, zoo zal ik toch wat m. i. meer overeenkomt met de taak van een uitlegger, de orde van het verband volgen. Allereerst als Gods Verbond door Mozes genoemd wordt „besnijdenis," zoo besluiten wij daaruit, dat daarin de belofte der genade is opgesloten geweest. Want zoo ze slechts een kenteeken of onderpand geweest was van eene uitwendige verklaring voor menschen, zoo zou de naam van „verbond" volstrekt niet passen, want zonder het daaraan beantwoordende geloof is het met vast. En dit hebben alle sacramenten gemeen, dat zij met het Woord Gods verbonden zijn, waarin God betuigt, dat Hij ons gunstig is, en ons noodigt tot de hoop op de zaligheid. Een sacrament is niets anders dan een zichtbaar woord, of een graveersel en beeld van Gods genade, om Zijn Woord meer verstaanbaar te maken.

Bijaldien er nu tusschen het woord en het geloof eene onderlinge betrekking bestaat, volgt daaruit, dat dit einde en dit gebruik aan de sacramenten is opgelegd, om het geloof te helpen, te bevorderen en te versterken. Zij nu, die ontkennen dat ze behulpselen van 't geloof zijn, of steunsels van het woord tot versterking des geloofs, moeten noodzakelijk den naam van „Verbond" bestrijden, omdat God zich of uit spot en bedriegclijk aanbiedt als Borg, of het geloof daar een steun vindt om zich daarop te verlaten, en daaruit zekerheid te putten. Toch moet de onderscheiding vastgehouden worden tusschen woord en teeken. Laten wij echter bedenken, dat zoodra het teeken

Sluiten