Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genade. Wij weten immers, dat vroeger slaven ter nauwernood onder het getal der menschen gerekend zijn. Docli God neemt hen uit liefde tot Zijn knecht zich tot kinderen aan ; aan die liefde kan volstrekt niets worden toegevoegd. Ook wordt de trots des vleesches verworpen, doordat God, zonder aanzien des persoons, vrijen en slaven vermengt.

In Abrahams persoon nu schreef de Heere aan al Zijne knechten deze wet voor, om zich te beijveren allen, die ze onder zich hadden staan, wie ze ook waren, te leiden tot de gemeenschap aan hetzelfde geloof. Want de huisgezinnen der vromen moeten even zoo vele kerken zijn. Als wij dus onze vroomheid wenschen te toonen, moeten wij ons moeite geven, opdat elk onzer zijn huisgezin naar de gehoorzaamheid Gods ingericht hebbe. Niet slechts krijgt Abraham bevel, om de zonen van zijn huis den Heere te wijden en op te offeren, maar allen, die hij later krijgen zou.

13. Tot een eeuwig verbond. De zin kan tweeledig zijn, nl. dat God belooft, dat Zijne genade, waarvan de besnijdenis bewijs en onderpand was, eene eeuwige zou zijn, of dat Hij wilde, dat het teeken zelf altoos door zou bewaard worden. Ik voor mij nu twijfel niet, of die voortduur moet men laten slaan op het zichtbaar teeken. Maar zij, die daaruit besluiten, dat het gebruik daarvan ook nog heden onder de Joden van kracht is, hebben het m. i. mis.

Immers, ze wijken af van die grondstelling, die bij ons moet vaststaan, dat, wijl Christus het einde der wet is, de altoosdurende tijd, die aan de schaduwen wordt toegeschreven, geëindigd is, zoodra Christus verscheen. De Tempel was de eenige woonplaats van God, volgens het woord : Dit is mijne rustplaats tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen. Ps. 132 : 14. Ook de Sabbath was geen tijdelijke, maar eeuwige heiliging des volks; toch kan men niet ontkennen, dat Christus ook aan deze een einde gemaakt heeft.

Geen ander oordeel veile men ook over de besnijdenis. Als de Joden tegenwerpen, dat op die wijze de wet door Christus is geschonden, is het antwoord gemakkelijk te vinden, dat aldus het uitwendig gebruik is afgeschaft, opdat de waarheid daarvan zou bevestigd worden. Want door Christus komst werd eindelijk de besnijdenis vastgesteld, opdat ze eeuwig zou voortduren, en dit verbond vast zou zijn, dat God eenmaal sloot.

Sluiten