Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des Heeren, die plannen maken, en zijn mond niet vragen". Toen Lot bevel had gekregen, om zich naar het gebergte te begeven, wilde hij liever in Sohar wonen. Nadat hem op verlangen zijns harten die woonplaats was toegestaan, berouwt en verdriet het hem spoedig, want hij was bang en maakte uit enkele voorvallen de meening op, dat Sodoms ondergang ook de naburige plaats, waar misschien gelijke goddeloosheid en slechtheid heerschte, bedreigde. Overigens hebben de lezers zich te herinneren, wat ik heb gezegd, dat het door Gods wonderlijke toegevendheid is gekomen, dat Hij hem niet terstond strafte, noch eene zwaardere straf oplegde. Want de Heere schonk hem voor een tijd vergiffenis, maar noodzaakte hem ten slotte, zijne eigene zonde te veroordeelen. Immers niet met geweld of door menschenhanden werd hij uit Sohar verdreven, maar eene verborgene zielsangst deed hem naar een grot vluchten en joeg hem voort, omdat hij liever de begeerte zijns vleesches was gevolgd, dan Gods bevel. En zoo verzacht God in het kastijden der geloovigen de straffen, opdat ze hun tot een uitnemend geneesmiddel gedijen zouden. Want zoo Hij tegenover hunne dwaasheid op zijn uiterste recht stond, zouden zij in wanhoop neerzinken. Daarom geeft Hij een tijd van bekeering, opdat zij uit eigene beweging hunne schuld zouden erkennen.

31. En de eerstgeborene zeide : Hier verhaalt Mozes een wonder, dat de lezers met recht tot verbazing brengt. Want hoe kon die onkuische gemeenschapsoefening in de gedachte komen bij Lots dochters, terwijl de vreeselijke straf Gods over de Sodomieten haar nog voor oogen stond, en zij wisten dat de schandelijke en zondige lusten daarvan de voornaamste oorzaak geweest waren ? Nu zijn ze wel niet zoozeer uit zinnelijke lust, als wel uit dwaze begeerte naar de voortplanting van hun geslacht tot zulk eene schanddaad aangezet, maar toch was die aandrift al te onzinnig, daar ze de natuur dwingt, om alle zedigheid en schaamtegevoel uit te schudden, en als de beesten alle onderscheid tusschen schandelijk en eerbaar te vernietigen. Om nu te beter het geheel der zaak te vatten, zal ik de afzonderlijke feiten volgens orde verhandelen.

In de eerste plaats, wat betreft het plan van Lots oudste dochter, aan wie later de jongere gehoorzaamde, desbetreffende neem ik zonder tegenspraak aan, dat geen van beiden door vleeschelijke lust is aangezet, maar dat zij slechts hebben gedacht

Sluiten