Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan het voortplanten des geslachts. Want wat zou dat voor een hartstocht geweest zijn, om de gemeenschap met een reeds ouden vader te begeeren ?

Dat de oudste slechts steelsgewijze één enkele nacht zich naar binnen begeeft, en hare zuster den volgenden nacht in hare plaats stelt, en dat zij zwanger zijnde, er niet op bedacht zijn, om tot de omhelzing haars vaders terug te keeren, daaruit besluiten wij in de tweede plaats, dat ze geen ander doel op 't oog hebben gehad, dan om moeder te worden. Ik keur echter niet goed wat sommigen gissen, die zeggen, dat zij door eene groote dwaling zijn misleid, meenende, dat de geheele wereld tegelijk met Sodom was vergaan. Immers, pas hadden zij gewoond in Sohar, ook lagen er liefelijke streken voor hare oogen open, die volstrekt niet zonder inwoners waren, en ook hadden zij van haren vader geleerd, dat eene bijzondere straf was opgelegd aan de Sodomieten en andere naburen. Maar ook was het haar niet onbekend van welk geslacht haar vader afkomstig was, en welk een oom hij was gevolgd uit zijn vaderland. Wat hebben wij dus te denken ? Dat wijl het bij haar vast stond, dat huisgezinnen worden staande gehouden door kinderen, het haar hard viel en eene oorzaak van droefheid was, dat zij kinderloos bleven. Ook kon haar de ledigheid, als straks haar vader dood zou zijn, onverdragelijk toeschijnen, omdat zij zagen, dat zij dan verlaten zouden zijn en van alle hulp ontbloot. Vandaar dus die onbeschaamde begeerte, en die onzinnige drang om deze onkuische gemeenschap te zoeken, wijl zij bang waren voor een eenzaam leven, dat aan vele zorgen onderhevig is. Ook twijfel ik niet, of Mozes verhaalt niet, wat zij als voorwendsel hebben gebruikt, maar wat zij hebben gesproken uit oprecht gevoel haars harten. Zij verlangen dus zaad voort te brengen, naar de gewoonte van alle volken. Want daarom voeren zij het voorbeeld der geheele wereld aan, omdat zij het onbillijk achten, dat haar toestand slechter zou zijn, dan die van anderen. Overal, zeggen zij, worden jongedochters geprezen, die kinderen ontvangen, en aldus hare gezinnen bouwen, waarom dan zouden wij veroordeeld zijn om altoos kinderloos te blijven ? Intusschen weten zij heel goed, dat zij eene groote zonde begaan. Want waarom maken zij haren vader dronken ? Is het niet, omdat zij gissen, dat hij niet tot bewilliging zal kunnen gebracht

Sluiten