Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich niet slechts van het verkeerde, maar bood ongevraagd aan, wat hij meende schuldig te zijn volgens zijn plicht. Doch hier onstaat eene andere moeilijkheid, n.1. of het hem, daar hij wist, dat hem van Godswege de heerschappij over dat land was gegeven, vrijstond zijne onderwerping te toonen, en daarom een ander als heer te erkennen. De oplossing dezer moeilijkheid is echter gemakkelijk, want de tijd was nog niet aangebroken om in het bezit te treden. Hij was slechts in hope eigenaar, inderdaad was hij een vreemdeling. Daarom huurde hij met het volste recht eene woning, totdat aan zijne nakomelingen zou gegeven worden, wat hem beloofd was. Zoo zullen wij straks zien, dat hij een som heeft betaald voor het graf zijner vrouw. Kortom, omdat hij door Gods hand in het wettig bezit des lands werd gezet, aarzelde hij niet met de inwoners dier plaats te onderhandelen, om krachtens verlof of betaling bij hen te wonen.

28. En Abraham stelde zeven lammeren der kudde afzonderlijk. Mozes verhaalt hier een ander voornaam punt van het verbond n.1. dat Abraham uitdrukkelijk zijne voorzorgsmaatregelen heeft genomen, opdat hij het vrije gebruik van het water zou hebben. Nu stelde hij zeven lammeren in het midden, opdat de koning met een eervol geschenk begiftigd zijnde, zou erkennen dat hij den put had gegraven. Immers de inwoners konden de kwestie opwerpen, of het aan een privaat persoon, en dan nog wel een vreemdeling vrij stond een put te graven. Maar door openlijke tusschenkomst van het gezag des konings werd voor Abrahams rust gezorgd, zoodat niemand hem eenige moeite kon aandoen. Velen nemen voor lammeren geldstukken, in dien vorm gestempeld. Te voren is echter melding gemaakt van schapen en ossen, en nu Mozes doorgaat met er bij te voegen, dat zeven lammeren apart zijn gezet, is het dwaas om er hier

geldstukken van te maken.

32. Daarom noemde men die plaats. Reeds vroeger heeft Mozes die plaats zoo genoemd, maar hij is daardoor vooruitgeloopen op de geschiedenis. Thans echter verklaart hij wanneer en waarom die naam werd gegeven, n.1. omdat zij beiden daar den eed hebben afgelegd. Daarom vertaal ik „de put van het eedzweren"; anderen vertalen : „de put van de zeven". Doch Mozes leidt duidelijk den naam af van zweren. Hij verzwijgt, dat de uitspraak een weinig afwijkt van den taalkundigen regel die bij eigennamen zoo nauwkeurig niet wordt bewaard. Ten-

Sluiten