Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dag in een eeuwige vergetelheid moet gedompeld blijven. ')

Was Pieter Vreede de voornaamste der niet-Katholieke Brabantsche Patriotten, van de Katholieke was dat zeker Mr. Johannes Franciscus Rudolphus van Hooff.

Hij was den 26en Augustus 1755 te Eindhoven geboren uit het huwelijk van Martinus van Hooff Martinuszn met Anna Elisabeth Bols van Arendonck. Zijne humaniora deed hij op de school, die destijds door geestelijke broeders gehouden werd in het huis Padua, dat te Boekei stond, een dorp, hetwelk destijds tot de vrijheerlijkheid Ravenstein behoorde; daarna studeerde hij in het buitenland, het laatst te Nancy in de rechtswetenschap en promoveerde daarin ook. Door zijn verblijf in Frankrijk werd hij een revolutionnair en tevens aanhanger der denkbeelden, die de zoogenaamde Philosophen aldaar destijds omtrent den godsdienst verkondigden; dit laatste bleek ten duidelijkste uit de rede, die hij in 1797 te 's Gravenhage in de Nationale vergadering hield, want hij zeide daarbij het volgende: „Het is tijd, ja meer dan tijd, dat dien, welke de oude kronkelwegen willen inslaan, de pas worde afgesneden; ik voor mij, als philosooph en menschenvriend, welke alle religieuse gevoelens in een ander eerbiedig, ik heb onveranderlijk gezworen alle geestdrijvers en verdrukkers, hetzij geestelijke, hetzij politieke goochelaren, tegen te gaan en mijn pligt als Representant vordert alles te braveren zoo dikwijls het op het mainteneren van het natuurregt of op de politieke gelijkheid zal aankomen, want zonder deze gelijkheid stiptelijk te handhaven zal nooit of nimmer de maatschappelijke band van broederschap kunnen worden toegehaald; wij zullen nimmer die affectueuse gevoelens, welke alle de harten der lidmaten onzer maatschappij, allen als kinderen van één eenige familie moeten vereenigen, kunnen smaken. Dat dan alle geloofsgenootschappen ieder afzonderlijk den algemeenen

') Men zie over het vorenstaande nog Handelingen van het Prov. Gen. van K. en W. in Noordbrabant 1859 p. 43 en vlgd. en Mr. O. Vreede Een blik op Noordbrabants materiëelen vooruitgang enz. p. 2 en vlgd.

Sluiten