Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mansschappen ende heerlycheeden daertoe behoorende, tot enen leene voor 't heergewaet 10 croonen.

Van Rogier van Leefdael, die op den 4 Augustij 1569, daer by waeren als mannen van leene meester Peeter Middelborgh, griffier des Leenhoofs van Brabant, meester Jan Cools ende Peeter den Mesmaker, onfinck als procureur ghemechticht voor den scheepenen des dorps van Thielen by Philips van Leefdael, wettich soone wylen Joncker Philips van Leefdael ende jouffrou Anna van Gavere, den 21 dagh der voorgaenden maent Julio by doode wylen desselfs Joncker Philips van Leefdael, by sijnder tijt heere van Thielen ende Liefringen, sijns vaeders, tdorp ende die vryheydt van Waelwijck metten renten, chijnsen, mansschappen ende heerlijcheeden daertoe behoorende, tot eenen leene voor 't heerghewaet 10 croonen.

Biijckt by d'eygene hant van heer Rogier van Leefdael, heere der vryheydt van Waelwijck, van Eethen, Meeuwen, Babilonienbroeck ende Liefringen, ghescreeven pro memoria als volght:

Ontfangen by my Rogier van Leefdael te leene het dorp ende vryheydt van Waelwijck etc. op den 21 meert anno 1584 aen Joncker Philips van der Meere, heere van Savether ende Sterebeke, als stathouder van den leenhoove van Brabant.

By doode heer Rogiers van Leefdael voorsc. is deselve heerlycheydt ende vryheydt met den ghevolge van dien ghesuccedert op heer Johan van Leefdael sijn zoon.

By doode heere Johans van Leefdael voorsc. is deselve ghecoomen aen heer Philips van Leefdael, ousten zoone heere Jans voorsc., nu deselve met den ghevolge van dien besittende met een schoonen leenboeck, daar verscheyden ghequalificerde persoonen goederen aen leenroerich sijn.

In deese vryheydt werden anno 1526, doen door laste des keysers Carels de Vijfde de generaele heerttellinghe ghescliieden, gevonden 152 heertsteeden ; aermen van den H. Geest

Sluiten