Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZOMMEREN

is een groot dorp, toebehoorende Syne Coo. Majest.

Den patroon der kercken is St. Lambert.

Jus patronatus competeert den abdt van Floreff.

Hier sijn gheleegen twe eelmanswooningen, het eene ghenaemt den Eelenburgh, toebehoorende Joncker Jan van Wijflijet;4S) het tweede coomt toe Joffrou N. van Outheusden, weduwe van Joncker N. van Polluyn.

Dit dorp heeft meede de gherechticheydt om te moegen torven in de moeren, den Peel ghenaemt.

Doen anno 1526 de generale heerttellinghe gheschiedeti werden hier bevonden 341 heertsteeden. Hieronder aerme, van den H. Geest leevende, 91 heertsteeden ende onbewoonde 7 heertsteeden.

Item onder de heerttelling voor eene heertstat ghereekent een gasthuys, opghehouden by eene vrouwe.

VECHEL

is een schoon dorp, gheleegen langs de revire d'Aa, dewelcke in beleeninge heeft ghehadt heer Walraven van Erp;dansoo deselve nu ghexpirert is, coomt voorsc. dorp weer aen Syne Majesteyt.

Aldaer is eene schoone kercke daer patroon is

hebbende eene personaetschap, dewelcke het jus hebben om de pastor te stellen.

Op seekere plaetse, ghenaemt aent Dorhout, staet een cappelle, daer patroon is St. Anthonis.

By het dorp op de revire d'Aa is oock gheleegen een out casteel, genaemt Frisschensteyn, hebbende eenen grooten dicken thoren, lange jaeren toebehoort aen de familie van Erp, die het nogh besitten, hebbende oock deselve familie eene schoone verheeven tumbe met de quartier daerop ghehouden, hun titulerende heeren van deesen huyse van Frisschensteyn voorsc.46)

Sluiten