Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aebouwd is blijkt niet meer. Jan van Henegouwen, graaf van Holland, die omstreeks het jaar 1305 overleed, verbond zich o-een kastelein op zijn kasteel te Geertruidenberg te zullen plaatsen dan die was van wettige geboorte, zoodat daar toen reeds een kasteel zal hebben gestaan. Willem 111 van Duvenvoorde, welke die stad van muren deed omringen, bouwde er in 1321 een nieuw kasteel, dat zeer sterk was. Kasteleins van hetzelve waren meestal edelen van het geslacht van der Merwede ; zoo was Dierick van der Merwede heer van Eethen, Meeuwen en Baardwijk en baljuw van Zuid-Holland in 1414 en 1421, daarvan kastelein.

Aanteekeningen.

Men zie over dit kasteel Jacob van Oudenhoven's OutHollandt, p. 128 en vlgd., die daar nog mededeelt, dat genoemde Dierick van der Merwede, welke de partij van Jacoba van Beieren hield, het kasteel van Geertruidenberg tegen de Dordtenaars verdedigde „ende, zooals hij dat schieef, beschermt dat tegens de Belegers met groote couragie ende schiet de stadt met vyerpylen m brandt, die geheel met de Kerck afbrande ende daerna noch een swaer belegh uitgestaen hebbende, als het casteel meest afgeschoten ende geruineert was, heeft hy het ten laetsten met accoort van lijf ende goed te behouden genootsaeckt geweest over te geven.

Eene afbeelding van dat kasteel, zooals het zoude geweest zijn in het jaar 1417, bevindt zich in den Topografischen atlas van het Prov. Gen. van K. en W. in N.Brabant.

Over Geertruidenberg zie men voorts Mollenberg Onuitgegeven bronnen voor de geschiedenis van Geertruidenberg.

HED1KHU1ZEN.

Hier stond oudtijds een kasteel, dat het eigendom was van de edelen de Dulsen.

Aanteekening.

J. van Oudenhoven in zijne Beschrij v. der steden ende landen

Sluiten