Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle de hoogste, sodat hij seer verheugt sijnde, ons dien avond op wijn tracteerde. Ginge na onse Iogimente; mijn

broeder ging met den heer Marcus en ik met den heer Hodtson; huurde een kar tegens s'anderendaags.

Donderdach den 25 dito. Na ontbeeten te hebbe, reeden met ons vieren ten half agten na het campement; sag het heele leger haer bataillons formeeren en tot de marschgereet maken. Het leger marcheerde in 8 kolomme tot buijten de tente, wanneer sij de marsch in 4 colomme continueerde. De ruijterij van den regtervleugel van bijde de liniën maakte een colom, gelijk mede die van de linkervleugel en so ook met de infanterij. Wandelde neven het leger en klom op een hogen heuvel, vonde daar de secretaris Geelvink en Rijswijk; besagen van hier de optrek van het leger en gingen doe veerder tot het slagveld.

N.B. De heer Hodtson, die sig in het campement van een paert bedient had, was geduurende de exercitie van ons geschijde. Het leger op het slagveld in ordre staend, exerceerde men ontrent het selfde, als de voorige Donderdagh, uijtgesondert men niet eerst blind gevuurd heeft, en in het marchere wierden de stukken kannon met 3 paerde nevens elk regiment meegevoert, daer se vooren eerst geplaest stonden. Ook was hier geen generaele decharge, maer elk regiment dechargeerde op sijnselve. Voor deese charge was een swaaren slagreegen, sodat men verslaging vond ; ijder der aenschouwers kroop, waer hij kon, agter de rijtuijge, also geen andre plaets was te schuijlen Ten 5 ure was alles gedaen. Wij gingen met ons driën na het campement en dronken een flesch bourgonjewijn in de blauwe tent; ten halfseeven uure de heer Hotson weer bij ons sijnde, gingen same weder naar Oosterhoud, en in de Swaen gegeeten hebbende, sogten wij ons logiment. S'andrendags

Sluiten