Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len we letten. Ue eerste is hunne groote belangstelling in allerlei hervormingsbewegingen op maatschappelijk gebied. Nieuw Engeland was de bakermat der anti-slavernij beweging van vroegere dagen. Later werd er met ijver gestreden voor vrouwen-stemrecht en de hervorming van den civielen dienst.* Op heden vinden we binnen zijne grenzen de vurigste Anti-Imperialisten. De tweede eigenaardigheid der Nieuw Engelanders is hun verdeeldheid en strijden op godsdienstig gebied. Allerlei richtingen en eigenaardige godsdienstige verschijnselen ontstonden daar of vonden er hunne sterke vestingen. Denk aan de Unitariërs,f aan de Millerieten,| aan de Shakers,§ en zoovele andere meer.

Iets nu van al dat eigenaardige vond men ook in de plaats waar McKinley zijne jeugd doorbracht. Het was toen juist ten tijde der anti-slavernij beweging. De vroegste bestrijders van dien ontzaglijken misstand op Amerikaanseh gebied, het in knechtschap houden der kinderen van Cham, kwamen telkens hier spreken. Garrison, Pillsbury, Henry

* ,,Civil Service Reform Movement." Zoo noemt men de beweging die het z.g.n. „Spoils System," dat is het weggeven van 's land's ambten als „loon" voor politieken arbeid, tracht te keer te gaan. Daartoe eischt zij vergelijkende examens die alle candidaten voor 'siands betrekkingen eene gelijke kans geven.

t Unitariërs zijn zoo ongeveer wat de Modernen in Nederland zijn. Zeer liberaal in den godsdienst.

+ Millerieten zijn volgelingen van W. Miller, geboren in Pittsfield. Mass. In 1843 verwachtten ze zeer stellig de wederkomst des Heeren. Velen verkochten of verlieten hunne have en stonden dagen lang op bergtoppen naar het Oosten te turen of de Heere ook kwam.

§ De Shakers of ,,bevers" (Haggai 2:6, 7) zijn eene zeer eigenaardige sekte. Zij noemen zich .,Believers in Christ's Second Appearance" (degenen die in Christus' wederkomst gelooven). Zij verwerpen het huwelijk en zelfverdediging, en hebben alle dingen gemeen. Door wonderlijke dansen werken zij zich tot een soort „begeestering" op.

Sluiten