Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IX.

DE McKINLEY WET.

Wij zijn wat wij zijn grootendeels door omstandigheden. In den weg der Voorzienigheid Gods, 't zij in 's Heeren gunst of toorn, oefenen zij zeer veel invloed uit op onze levenskeuze, karaktervorming, levensloop. Onderzoek echter, belangstellend onderzoek is evenzeer van groot gewicht omtrent ons zijn en wat daarmede in verband staat Zoo was het ook met den heer McKinley als de groote kampioen der Protectie. De toestanden in de streken waar hij was opgegroeid en waar hij als advocaat praktiseerde, moesten iemand die het welzijn zijner medeburgers recht ter harte nam, wel tot het beschermend stelsel doen overhellen. Het deel van Ohio waar McKinley leefde was in den loop des tijds een bijenkorf van nijverheid geworden. Allerlei industrieën waren er ontstaan. Hij zag zijne eigene woonplaats Canton, vooral door die nijverheids inrichtingen, uitbreiden van een stadje van 4000 inwoners tot een stad van ruim 35,000. Youngstown nam toe van 2,500 zielen toen hij nog in Poland woonde, tot eene plaats van gelijke grootte als Canton. Salem nabij zijn tehuis, Akron en vele andere plaatsen ondergingen evenzoo groote toename in bevolking. Alle deze steden en een dozijn meer in dat district, dankten veel van dezen groei aan beschermende maat-

Sluiten