Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dagen tijds voor over honderd en vijttig duizend personen.

In Lincoln, Nebraska, waren achtduizend toehoorders tegenwoordig, waaronder vijfhonderd ,,koejongens" die negentig mijlen te paard hadden gereden om hem te hooren. In Omaha waren er twaalfduizend personen onder een dak verzameld om hem te hooren, het grootste aantal in Nebraska ooit in één gebouw verzameld tot op dien tijd. In Duluth, Minnesota, was een gehoor van vijftien duizend aanwezig; in Milwaukee, Wisconsin, vijftien duizend, en zoo ging het voort. In Grand Rapids, Michigan, was eene menigte van vier duizend personen saamgepakt als Hollandsche haringen in een ton. Toen hij in dienzelfden veldtocht van 1894 bet zuiden bezocht kwamen er eveneens groote drommen volks om den vroegeren majoor van het leger der Noordelijken te hooren spreken. In New Orleans was een gehoor van achtduizend personen te zamen gevloeid. New Orleans is zoo elk weet in het hartje van het Democratisch Zuiden. Een van de toehoorders, een aanhanger der vroegere Confederatie, meende McKinley een vraag te moeten doen. Zeker om hem in de war te helpen. Weerzin tegen het Noorden en spijt dat de zaak der Zuidelijken verloren was, was zeker in het gemoed van dien man.

„Hoe omtrent den Force Bill?" riep deze Democraat luidkeels.

„Wij stellen op heden veel meer belang in den „Board Bill," was het hoogst gevatte antwoord van den majoor en heel de vergadering barstte uit in gelach en applaus.*

* De ,Force Bill" was door de Republikeinsche regeering uitgevaardigd om de gewelddrijverij en goddelooze dwingelandij der z.g.n. „Ka Klux Klan" te keer te gaan. Deze was een geheim genootschap in 't Zuiden dat 's nachts vermomd uitging om arme

Sluiten