Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XVI.

CflNDIDAAT VOOR HET HOOGSTE 0MBT IN ONS

LAND.

Aller oog, door de breedte en lengte des lands, vestigde zich nu op den inwoner van het betrekkelijk kleine Canton, den gouverneur, den ex-congresman, William McKinley. Enkele dagen na zijne benoeming kwam eene commissie, door de Conventie afgevaardigd, tot hem om hem officieel te verwittigen van de nominatie. Naar gewoonte sprak de candidaat hun toe. In die toespraak gewaagde hij vooral van het tarief, van protectie en reciprociteit, „die tweelingsmaatregelen van eene echt Amerikaansche politiek" zooals de majoor het uitdrukte en van de geldkwestie. Ook gaf hij te kennen dat hij het geheele St. Louis program nauwlettend had nagegaan en dat 't zijne volkomen goedkeuring weg droeg. Republikeinsche bladen zooals de New York Tribune, de Omaha Bee en zelfs Democratische bladen als de Philadelphia Times en Record en de Boston Herald, waren tevreden over wat McKinley bij die gelegenheid sprak. Niet alle couranten spraken echter alzoo. Vooral over de geldkwestie. ,,Majoor McKinley moet het nog eens over probeeren om eene duidelijke verklaring te geven van zijne inzichten over dit onderwerp in zijnen formeelen ,Brief van Aanneming,' " zoo schreef de onafhankelijke Republikeinsche Ledger van Philadelphia.

Sluiten