Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en te beloven voor het aangezicht van God en de menschen, alzoo drager te worden van het gezag van Gods wege op hem neergelegd, alzoo ontvanger te worden der majesteit des Heeren die naar de Bijbelsche opvatting rust op de wettige overheid als Dienaresse Gods. Of 'de heer McKinley het juiste inzicht in deze zaak had, is zeer te betwijfelen. Ook hij was zeker gelijk de meesten onzes volks doorzuurd met de valsclie leer die den naam draagt van volkssouvereiniteit, en die verklaart dat de overheid dienaresse des volks is, van het volk macht ontvangend, zonder dat er recht oog is voor de Souvereiniteit van Hem die de Heer is der heeren en de Koning der koningen. Bij alle gebrek echter aan het inzicht in die Calvinistische idee, heeft hij echter toch gewisselijk het groote gewicht er van gevoeld. Ja, wij weten zulks beslist. Aan den uitgaanden President Cleveland verklaarde hij hoe zwaar de gedachte hem woog van persoonlijke verantwoordelijkheid, dat hij nu in eigen persoon en alleen als ' t ware verantwoordelijk zou zijn voor het wel of wee van heel onze natie. En als christen mogen we van hem verwachten dat in die gewichtige ure ook uit zijn hart zekerlijk een bede oprees gelijk aan die van den jongen Salomo ten tijde der aanvaarding zijner regeering: „Geef dan aan uwen knecht een verstandig hart om uw volk te richten, verstandelijk onderscheidende tusschen goed en kwaad; want wie zou dit uw zwaar volk kunnen richten?

Naar oude gewoonte sprak de nieuwe president daarna eene inhuldigingsrede uit. Zij telde nog geene vier duizend woorden. In hoofdzaak hield hij zich in deze rede aan de lijnen reeds vroeger door hem getrokken in de Toespraak en in den Brief van Aanneming alreeds door ons medegedeeld.

Sluiten