Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreken en te nanaeien. is.ori uadiup ndia na zaak onder den hamer. Een voorstel om de Cubaansche Republiek formeel als zoodanig te erkennen, kwam er niet door. Maar op 19 April, 1898 namen beide deelen van onze Wetgevende Macht eene gezamenlijke resolutie aan inhoudende wat volgt:

1. Dat het volk van Cuba is, en volgens recht behoort te

zijn, vrij en onafhankelijk.

2. Het Congres eischte dat Spanje dadelijk al zijne krijgsmacht van het eiland zou terug trekken.

3. De president werd geautoriseerd om al onze krijgsmacht, te land en te zee, te gebruiken om deze resoluties effectief uit te voeren.

4. De Vereenigde Staten verklaarden plechtig dat wanneer de bevrediging van Cuba ten volle zou zijn voltooid dat wij de regeering en de controle van het eiland aan het \oliv er van zouden overlaten.

Reeds vroeger (8 Maart) gaf het Congres aan den president het recht om de enorme som van $50,000,000 te gebruiken voor het aanschaffen van meerdere oorlogschepen en krijgsbenoodigdheden. Wat ging er een gejuich op uit het gansche volk na deze actie van onzen McKinley en het Congres. Ieder partij, elke sectie, iedere leeftijd en kunne jubelde. N11 zond onze president op 20 April een ultimatum, eene laatste verklaring aan Spanje. Aldus luidde het:

„Indien op het middaguur van Zaterdag a. s., den 23Sten April, er aan dit gouvernement, door dat van Spanje geen vol en bevredigend antwoord wordt gezonden op deze eischen en op dit besluit der Resoluties waardoor de \ rede op Cuba ons zal worden verzekerd, zoo zal de President,

Sluiten