Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sanipson, de opperbevelhebber, afwezig. Spoedig echter kwam hij opdagen met zijne New ) 'ork en om kwart na drie van den derden Juli 1898 telegrafeerde hij het volgende van Siboney, nabij Santiago:

,,De vloot onder mijn bevel biedt der natie als een Vierde Juli geschenk de verwoesting van Cervera's vloot aan. Geen enkel schip ontvluchtte. De vloot trachtte om 9:30 v. m. te ontsnappen, en om 2 ure n. m. zat het laatste schip de Chrislobal Colon zestig mijlen van Santiago op het strand en haalde de vlag neer: de Infanta Maria, Oquendo en Viscaya werden op het strand gejaagd en verbrandden of sprongen in de lucht binnen 20 mijlen van Santiago. De Furor en Plutoii werden vernield binnen vier mijlen afstands van de haven. Ons verlies was één gedood en twee gewond. Het verlies des vijands waarschijnlijk verscheidene honderden door middel van kanonnen, ontploffingen en verdrinken. Omtrent 1300 gevangenen, insluitend Admiraal Cervera." Sampson.

Wat ging er een gejuich op onder ons volk toen deze groote triomf bekend werd. En er werd een Vierde Juli gevierd, blijder, dankbaarder, dan sinds vele, vele jaren! Wat zelden gebeurt op dien dag, geschiedde toen op vele plaatsen—ér gingen woorden en liederen van dank op tot den Heere der heirscharen, die zulk eene heerlijke victorie had toegevoegd aan Dewey's schitterende overwinning. En op 6 Juli vaardigde de president eene proclamatie uit dat heel de Natie een Dankdag zou vieren. Hoe gepast!

Met de vernieling der vloot was de kracht zoowel als de moed der bezetting van Santiago gebroken. Veertien Juli gaf de bevelvoerende officier, generaal Toral, zich aan Shafter over. Den volgenden dag werden de sterren en strepen over de regeeringsgebouwen geheschen, en daarenbo-

Sluiten