Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naven er van, rago rago, is veciszm» \uuiucnciij^

onze scheepvaart in den Stillen Oceaan, zoodat het volk zich verblijdde dat in den weg des vredes deze aangelegenheid was in orde gebracht. Nog meer verheugde men er zich over toen onze Senaat kort na het goedkeuren der verdeeling van Samoa ook het bekende Haagsche \ redesconferentie Tractaat goedkeurde. Den i8den Mei, 1899, was volgens een voorstel door den Czaar van Rusland in Augustus van het vorig jaar gemaakt, eene groote vergadering van afgevaardigden van schier alle beschaafde volken in den Haag samengekomen om met elkander te beraadslagen over algemeene ontwapening en scheidsrechterlijke uitspraak in geval van internationale verwikkelingen. Niemand droomde zich gouden bergen van de conferentie. Want zij zelve negeerde Bulgarije om Turkije te behagen. Der Zuid Afrikaansche Republiek en den Oranje Vrijstaat werd geene uitnoodiging gezonden uit vreeze dat men anders Groot Brittan je mocht krenken; de Paus was om geene deelname verzocht om wille van Italië, enz. En terwijl de Czaar zelve in den Haag zich voordeed als een engel des lichts en des vredes, geeselde hij op eigen grondgebied de arme Finnen als een beul, ze beroovend van de laatste overblijfselen hunner onafhankelijkheid. Maar toch—men hoopte dat er iets goeds uit zou voortkomen en was daarom verblijd toen de Senaat het verdrag door de Conferentie opgesteld, goedkeurde. Dit tractaat hield in dat de beschaafde mogendheden een Hof van Arbitratie zouden onderhouden in den Haag om in voorkomende internationale verwikkelingen de volkeren met scheidsrechterlijke uitspraak te dienen. * Sommige bladen staken van den beginne af den draak

Sluiten