Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En wij hebben getracht om overal de hand des Heeren op te merken in de historie van Lincoln, gelijk hij zelf meer dan eens het bestier des Allerhoogsten in zijn zoo wonderlijk leven gewaar werd.

Wij hebben gebruik gemaakt van de beste bronnen over het leven en streven van onzen held. Met name de standaardwerken van Nicolay en Hay en Miss Tarbell, en het uitnemend werk van Noah Brooks.

Wij vertrouwen dat ons werk in een leemte voorziet in de historische literatuur in de Nederlandsche taal. Zoover wij ontdekten is het eenig populair boek over president Lincoln een werkje voor jongelieden, dat echter zoo romantisch is opgesmukt dat de geschiedkundige waarheid er onder lijdt in bedenkelijke mate.

Wij bedoelen het werkje van Zwart.

Als aanhangsel geven we de namen van onze jongelingen en mannen van Hollandschen bloede, die vanuit den staat Michigan en Iowa zich aansloten bij het leger der Unie gedurende den grooten Burger-oorlog. Zeer spijt het ons, dat we niet in staat zijn deze lijsten volledig te maken. Natuurlijk dat, met name New York en New Jersey, vele krijgers leverden van den Hollandschen stam.

En sommigen hunner, zooals b.v. generaal Sickels, klommen op tot hoogen rang. Maar het was eenvoudig ondoenlijk om hunne namen te verzamelen, daarom beperkten we ons tot hen die in het midden der negentiende eeuw zich in Michigan en Iowa vestigden en hoewel nog slechts kort in hun nieuw vaderland, reeds zoo vroeg en in zulke groote getale bewezen dat ze Amerika hartelijk beminden en goed en bloed veil hadden voor het behoud der Unie en de bevrijding der slaven.

De God der natieën, onzer Vaderen God, doe ook dit werkjegedijen tot eer Zijns Naams en tot heil van land en volk.

HENRY BEETS

Qrand Iiapids, Mich., 7 April 1909.

Sluiten