Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar met dat al doet zulk eene volksbeschouwing menig pleitbezorger groot onrecht aan. Want er zijn ook edele mannen in dit beroep, mannen die God yreezen en die handelen en wandelen, ook in hunne professie, als volgelingen van Hem Wiens werk ter zaligheid onder anderen ook hierin bestaat, dat Hij de Voorspraak, de Advocaat zijns volks is bij den Vader.

Abraham Lincoln was een van die mannen die het ambt eer aan deden.

We zullen gelegenheid hebben om dit meer dan eens op te merken in dit hoofdstuk.

Zooals we reeds hierboven mededeelden was Springfield een opkomend stadje van ongeveer 1500 inwoners. Misschien zelfs 1800.

Het was niet alleen de hoofdstad van den staat Illinois, maar ook de hoofdplaats van Sangamon county en de zetel van. het Vereenigde Staten Rondgaand gerecht. (Circuit court.)

Vooral wanneer de Wetgevende Vergadering in zitting was, was er heel wat levendig verkeer. Mannen, die naderhand een grooten naam zouden hebben in de historie des lands, woonden of vertoefden tijdelijk te Springfield. De voornaamste burgers begonnen al wat „airs" aan te nemen van stedelingen in het oosten. Zoo lezen we, als iets dat heel wat opspraak verwekte, dat enkele van de rijkste lieden begonnen om hunne dienstboden apart in de keuken te laten eten. Tot dusver had iedere dienstmeid en elke knecht met mijnheer de baas en mevrouw de bazin aan éénen disch aangezeten!

Voor Lincoln, de zoon der wouden, die pas uit den achterhoek kwam, was Springfield een stadje dat heel wat hoogsteedsch begon te worden. Toch was er nog veel dat herinnerde aan het primitieve en gemeenzame leven uit het pionierstijdperk.

Het „rechthuis" was een blokhuis, gelijk bijna al de gerechtshuizen in Illinois, in dien tijd.

De rechter zat achter een eenvoudige tafel met een kleed overdekt en achter een heel simpel hek, dat als eene ballus-

Sluiten