Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en hielden een soort picnic of feestmaaltijd, waarop men met elkander het vette en goede van vee en veld, dat men had meegebracht, deelde.

Een eenvoudig broederlijk verkeer werd menigmalen gevonden in die dagen, zóó als men dat heden bijna niet meer aantreft in meer ontwikkelde streken. Met de komst van rijkdom en allerlei geliefelijkheden is er, helaas, veel teloor gegaan van het hartelijk-eenvoudige van het pioniersleven.

Een van de meest geliefde instellingen van die dagen was de zoogenaamde „Campmeeting", eene godsdienstige bijeenkomst in de open lucht, in den zomer. Gewoonlijk koos men daarvoor een klompje boomen, zoodat er schaduw was tegen de zon. Des nachts sliep men in tenten, en onder of in den wagen.

Des daags werd de meeste tijd doorgebracht met prediking en gezang.

Gewoonlijk namen verschillende predikanten den dienst waar, want zulk aanhoudend spreken was natuurlijk voor één man eene physieke onmogelijkheid.

Lincoln woonde meer dan een van deze openluchtvergaderingen bij. Zoo lezen wij, dat hij in 1837 eene Campmeeting bezocht, die enkele mijlen buiten Sprinfield werd gehouden en waarop de Methodisten prediker Dr. Aked voorging. Deze schilderde op indrukwekkende wijze den gruwel der slavernij en voorspelde een bloedigen oorlog als gevolg van deze vervloekte instelling.

Toen Lincoln van dezen dienst terugkeerde, sprak hij tot een zijner vrienden, die hem vergezeld had : „Dat was de leerzaamste preek en de meest indrukwekkende prediker, die ik nog ooit heb gehoord. Het is wonderlijk dat God den menschen zulk een macht des woords geeft!"

Nadat Lincoln in het jaar 1842 in het huwelijk was getreden met mejuffrouw Mary Todd, ook van Kentucky geboortig, ging hij met zijne gade ter kerk in de Eerste Presbyteriaansche gemeente van Springfield, waarvan de Eerwaarde heer J. G. Bergen van het jaar 1828 tot 1848 leeraar was. Sinds 1849 en tot

Sluiten