Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begonnen vijandelijkheden en tot rechtvaardiging van heel den oorlog, door velen onrechtvaardig genoemd, berichtte hij aan het pas vergaderd Congres, dat Mexico de grenzen der Vereenigde Staten had overschreden en Amerikaansch bloed vergoten op

Amerikaanschen grond.

Lincoln, met zijn scherpen blik, zag al heel spoedig dat de president eigenlijk geen grond had voor zijne zaak, dewijl het minstens zeer twijfelachtig was of de plaats waar de strijd was uitgebroken grondgebied der Unie was, zooals Polk beweerde. En zoodra hij eenigzins poolshoogte had genomen van de manier waarop zaken werden gedaan in het „Huis.' diende hij een drietal resoluties in, aangaande deze zaak.

Hij verzocht den president om te bewijzen: of de plek waar het bloed gestort was al of niet vroeger Mexicaansch grondgebied was; of de plek al of niet binnen het territoor lag dat de revolutionairen aan Mexico hadden ontrukt; en of de bedoelde plek al of niet lag binnen de grenzen van eene nederzetting die bestond vóór de Texas-revolutie, totdat de bewoners ervan

vloden voor het leger der Unie.

Het was Polk onmogelijk om deze gevraagde informatie op de rechte wijze te geven, ten minste hij heeft het niet beproefd.

Maar Lincoln maakten deze resoluties eenigermate beroemd.

Eu waar hij telkens in het stuk sprak van de Plek (Engelsch: Spot), werden zij in de geschiedenis bekend als de „Spot'; of

„Plek-Resoluties."

Reeds op 2 Februari werd de vrede met Mexico geteekend.

De Vereenigde Staten ontvingen als oorlogsbuit, een ontzaggelijk groot grondgebied, door Mexico gedwongen afgestaan, en wel heel de groote landstreek aan beide zijden van het Rotsgebergte, waaruit later de staten Utah en Nevada werden gevormd, benevens Arizona en New Mexico en gedeelten van Wyoming en Colorado en het noordelijk deel van Californië.

Het zuidelijk deel van laatstgenoemden staat was alreeds onder de vlag der Unie, sedert 7 Juli 1846, toen commandeur

Sluiten