Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwe partij genomen op 22 Februari 1856, toen enkele ïedacteurs van voorname bladen in dien staat te Decatui samen kwamen en eene commissie benoemden om eene staatsconventie bijeen te roepen te Bloomington, op 29 Mei.

De leden dier commissie werden grootendeels door Lincoln aangewezen, want van stonde af aan erkende men hem als den leider der nieuwe partij in Illinois. Op denzelfden dag dat deze redacteurs te Decatur aan het delibereeren waren, was er te Pittsburg, in Pennsylvania, eene conventie in zitting, die hetzelfde beoogde en waarop afgevaardigden van verschillende staten tegenwoordig waren. Onder de leden der vergadering waren mannen van nationale reputatie, zooals Francis P. Blair van Maryland, die presideerde, goeverneur Morgan van New "Vork, Horace Greeley, Oliver P. Morton, Zachariah Chandler, enz. Deze vergadering belegde eene nationale conventie, die 17 Juni 1856 te Philadelpliia zou samen komen, om candidaten te stellen voor het presidentschap der Unie.

Yóór de Bloomington-conventie werd gehouden was de gisting in heel het Noorden al heviger geworden. Want in Kansas heerschten de voorstanders der slavernij met ruw geweld; ze hadden den goeverneur gevangen genomen, de hoofdstad verbrand en de kiezers, die de vrijheid voorstonden, met geweld onderdrukt. In den Senaat der Unie had een zuidelijke onverlaat den senateur Sumner, die de slavernij tegenstond, bijna ten

doode toe mishandeld.

En Paul Selby, van wien men verwachtte dat hij een leider zou zijn op de Bloomington-conventie, was door een politiek tegenstander zoo geslagen, dat hij weken lang het bed moest houden. In onze rustige dagen heeft men er geen recht besef van hoe rumoerig het toe ging in Amerika, gedurende de opwinding over de slavernij. Er werd wat geleden door hen, die het welzijn der arme negers zochten!

Toen men te Bloomington afgevaardigden had verkozen voor de nationale conventie te Philadelphia, riepen de deputaten om

Sluiten