Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu eerst te beseffen dat de zaak ernst was, en den dag: na de nederlaag van Buil Run, besloot het om een half millioen man onder de wapens te brengen, voor een termijn van drie jaren.

Aan den president werd buitengewone volmacht verleend, om in allerlei omstandigheden, naar eigen wijsheid te bandelen.

Dat gaf hem geweldige autoriteit. Want niet alleen was hij reeds krachtens zijn ambt, de opperbevelhebber van leger en vloot, maar nu kreeg hij nog daarenboven de macht om spoorwegen en telegraaflijnen ten bate der Unie in bezit te nemen, om de uitgave van onheil-stichtende couranten te staken en om personen van hoogverraad verdacht, in de gevangenis op te sluiten, zonder dat men hem kon dwingen om hunne zaken publiek voor de rechtbank te behandelen.

Wie zou ooit hebben gedacht dat de arme knaap, uit de ellendige hut in het hartje van Kentucky, de feitelijke macht van een alleenheerscher zou uitoefenen?

Lincoln vond een uitstekend legeraanvoerder in generaal George B. Mc Clellan, die generaal Scott opvolgde als opperbevelhebber van de legers te velde. Mc Clellan had alreeds de opstandelingen uit West-Virginië verjaagd, gedurende de maanden Mei en Juni van het jaar 1861, en na het te wapen roepen van het half millioen nieuwe strijders, wendde hij alle pogingen aan om deze recruten door gestadige exercitie te oefenen voor den strijd. Want hij besefte dat de zaak verloren ging, zoo de troepen niet op de beste manier het oorlogvoeren leerden.

Aan velen verdroot dat voortdurend en lang exerceeren. Maar later zag men wel in dat het waar was wat generaal Meade, de overwinnaar van Gettysburg, getuigde : „Ware er geen Mc Clellan geweest, er had geen Grant kunnen zijn.

Deze Grant was de later zoo beroemde legeraanvoerder U. S.

Grant. ..

Reeds bij het begin van den strijd, toen hij nog slechts

brigadier-generaal was, liet hij van zich hooren, toen hij, in

Sluiten