Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUDSOPGAVE.

Ordonnantiën, betrekking hebbende op Politie in het algemeen op Java en Madoera, dan wel in geheel Nsderlandsch-Indië. N°. pag.

1. Algemeen regle.nent voor reeden in Ned.-Indië . . 1

2. Voorschriften ter voorkoming van aanvaringen op

zee in Ned.-Indië , 8

A. Nieuwe voorschriften 8

B. Strafbepalingen , 18

3. Desertie van schepelingen in Ned.-Indië. ... 19

A. Gepleegd aan boord van Nederiandsche schepen, die zich op Nederl.-Indische reeden of in Nederl.Indische havens bevinden 19

B. Gepleegd aan boord van Ned.-Indische schepen . 20

C. Handhaving van orde en tucht aan boord der . schepen voor de opiumbestrijding en voor de bebakening, kustverlichting en loodswezen .... 22

4. Verplichte betaling der schade aan desawegen door particulieren, wier karretransport daarover gaat, toegebracht 23

5. Beschadiging van water- en bevloeiingswerken van openbaar nut 24

6. Strafbepalingen tegen overtredingen van door de Hoofden van gewestelijk bestuur vastgestelde regelingen op het gebruik, enz. van water uit wateren bevloeiingswerken van openbaar nut.... 2.7

7. Aanleggen van beschoeiingen, kaaimuren enz. langs de oevers van vlctbare en bevaarbare rivieren in Ned.-Indië 28

8. Bepalingen omtrent het bouwen, planten, enz. binnen zekeren afstand van vestingwerken, kampementen

enz. in Ned.-Indië 35

* 9. Bepalingen op het rijden over bruggen van 's Lands

vestingen en sterkten in Ned.-Indië 32

10. Strafbepalingen tegen het schenden van triangulatiepilaren en andere merkteekers in Ned.-Indië . . 33

11. Wering van brandgevaar, verbod atappen dakbedekking in Ned.-Indië 34

12. Algemeen politiereglement voor europeanen in Ned.Indië

13. Algemeen politiereglement voor inlanders in Ned.Indië

14. Wering van het tambanganspel en het houden van speelbanken op Java en Madoera ...... 59

Sluiten