Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanhangsel.

No' Pag.

119. Toekenning van premiën aan personeel der brandspuiten in Ned.-Indië j

120. In- en uitvoerrechten. Accijnzen. Bepalingen omtrent het toekennen van premiën bij het doen van aanhalingen en confiscatiën ^

121. Beboeten van personeel 2

A. Bevoegdheid van de Hoofden van gewestelijk en plaatselijk bestuur om inlandsche landsdienaren wegens kleine dienstvergrijpen en tekortkominqen met geldboeten te straffen. ... 2

B. Bevoegdheid van de Hoofden van gewestelijk en plaatselijk bestuur tot het opleggen van geldboeten aan het inlandsch personeel bij het gevanqeniswezen ^

C. Bevoegdheid van de Hoofden van gewestelijk bestuur om het inlandsch personeel van 's Lands baggermaterieel in Ned.-Indië wegens kleine dienstvergrijpen en tekortkomingen met geldboeten te straffen . ^

ioo o' B.oete" VGOr de ambtenaren bij de Tolrechten. 4

122. Kegeling der wetgevende bevoegdheid van den ambtenaar met het hoogste gewestelijk gezag bekleed ingevolge art. 72 van het regeeringsreglement . . 4

123. Decentralisatie ^

A. Decentralisatie. Wet van 23 Juli 1903, houdende decentralisatie van het bestuur in Nederl.-Indië. 7

B. Decentralisatie. Bepalingen betreffende de voor gewesten en gedeelten van gewesten in Ned.Indië in te stellen raden en betreffende het beheer en de verantwoording der eigen geldmiddelen van gewesten en gedeelten van gewesten. 8

C. Decentralisatie. Bepalingen betreffende de voor gewesten en gedeelten van gewesten in te stellen raden en betreffende het beheer en de verantwoording der eigen geldmiddelen van gewesten

en gedeelten van gewesten 10

124. Subsidiaire vrijheidsstraf bij veroordeeling tot qeldboeten in Ned.-Indië l5

A. Subsidiaire straf bij veroordeeling tot geldboete door den politierechter J5

Sluiten