Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE VOOR DEN DERDEN DRUK.

Het overtrof ook ditmaal mijne verwachting, dat ook de tweede druk van mijne „Verzameling van etnige algemeene politiebepalingen op Java en Madoera in het bizonder en „voor Nederlandsch-Indië in het algemeen ten dienste van den politierechter en voorzitter „der residentiegerechten" reeds zoo spoedig geheel was uitverkocht en ik daarom van velschillende zijden werd aangezocht een derden druk daarvan het licht te doen zien .

Dit is wel het beste bewijs, dat die verzameling in eene bapaalde behoefte voorziet en daarom heb ik ook niet gedraald om aan die aanzoeken te voldoen.

Alhoewel ik van velen het groote nut van deze uitgave mocht vernemen, zoo is er toch maar één ambtenaar geweest, die mij op eenige leemten in dien tweeden druk wees, waarvan ik in dank gebruik heb gemaakt.

Dat niemand anders ooit ter zake eenige opmerking maakte, mag ik dus zeker wel voor een groot deel stellen op de nauwkeurigheid van mijn arbeid en heb ik dan ook in dezen derden druk mij beijverd om daaraan ook ditmaal niet te kort te doen.

Zoo heb ik deze uitgave verrijkt met tal van nieuwe onderwerpen, terwijl ik tevens meerdere officieele uitleggingen als noten of bijschriften heb bijgevoegd en naar meerdere Bijbladen heb verwezen.

De alphabetische volgorde heb ik herzien, zoodat die gemakkelijker is na te slaan.

In een „Aanhangsel" heb ik verder die bepalingen vereenigd, welke geene eigenlijke strafbepalingen bevatten, zooals over premiën, verbeurdverklaarde goederen, wetgevende bevoegdheid van locale raden en Hoofden van gewestelijk bestuur, administratieve beboetingen, subsidiaire vrijheidstraffen van boeten c. a., het houden van politierol en de rol van dagelijksche zaken, politie rechtsmacht van ambtenaren bij het binnenlandsch-bestuur en dergelijke, die voor den nog niet ingewijde nuttige aanwijzingen geven.

Wederom heb ik mij onthouden van het opnemen der artikelen van de strafwetboeken, die binnen de competentie van den politierechter of voorzitter van het residentiegerecht vallen, zoomede van de overtredingen der pachtvoorwaarden, omdat deze uitgave alsdan te volumineus en te kostbaar zou worden en men die strafbepalingen toch in elk wetboek kan vinden en de pachten op Java en Madoera eerlang tot het verledene zullen behooren en reeds elders zijn beschreven.

Mij vleiende ook deze derde druk gunstig moge ontvangen worden, noem ik mij

W. F. ENGELBERT VAN BEVERVOORDE.

Resident.

FëKALONGAN, 3 September 1909.

Bijgewerkt tot en met Staatsblad 1909 No. 392 en Bijblad No. 7057.

Sluiten