Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorafgaande waarschuwing, en desvereischt met geweld, te doen wegnemen of beletten en te doen verrichten, al wat in strijd met dit reglement of met de krachtens dit reglement door hem uitgevaardigde bevelen is of wordt gedaan of nagelaten.

(2.) Hij is eveneens bevoegd het vertrek van een schip te verhinderen in de gevallen, waarin het vertrek in strijd zoude zijn met dit reglement of met andere verordeningen.

(3.) Hij is bevoegd in de gevallen, genoemd in het eerste en tweede lid van dit artikel, indien hem zulks noodig voorkomt, gewapende hulp bij Hoofden van politie of Commandanten van Nederlandsche oorlogsschepen in te roepen.

(4.) De in het eerste en tweede lid van dit artikel aan den Havenmeester gegeven bevoegdheden hebben geene betrekking op Rijksschepen, zoowel Nederlandsche als vreemde.

ART. 21. Behoudens het geval dat zij passagiers of goederen vervoeren aan eigen boord, zijn sleepbooten niet onderworpen aan de voorschriften, genoemd in de artikelen 7 en 8 van dit reglement.

Art. 22. (1.) Met geldboete van ten hoogste vijftig gulden wordt gestraft elke overtreding van:

a. het eerste lid van artikel 3,

b. het eerste of tweede lid van artikel 10.

(2.) Met geldboete van ten hoogste één honderd gulden wordt gestraft elke overtreding van:

a. het tweede of derde lid van artikel 5,

b. het eerste of tweede lid van artikel 7,

c. het vierde lid van artikel 8.

d. artikel 15.

e. § b of § c. van het eerste lid van artikel 16, /. het eerste of tweede lid van artikel 17,

g. het eerste, tweede of derde lid van artikel 18.

(3) Met geldboete van ten hoogste één duizend gulden wordt gestraft:

A. elke overtreding van:

a. het eerste of tweede lid van artikel 4,

b. het tweede lid van artikel 6,

c. het eerste, tweede of vierde lid van artikel 12,

d. artikel 13,

e. § a van het eerste lid van artikel 16;

B. onwil of nalatigheid in het opvolgen der voorschriften van artikel 11 of der daarin bedoelde bevelen van den Havenmeester.

C. het weigeren van toegang tot het schip aan de in

Sluiten