Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. Desertie, gepleegd op Nederlandschlndische Schepen.

Staatsblad 1873 No: 119 zooals het is gewijzigd door staatsbladen 1874 No. 135, 1891 No. 215 en 1900 No. 141 1)

ART.» 1. Enz.

ART. 2. De schipper, de stuurlieden en de verdere schepelingen, die na de monstering en vóór den aanvang der reis zich niet op den bepaalden tijd aan boord bevinden; of zich daarvan verwijderen, zoodat zij door eigen schuld de reis niet medemaken, worden, indien zij noch voorschot op nog te verdienen gage, noch handgeld hebben ontvangen, gestraft:

indien zij zijn Europeanen of met dezen gelijkgestelden, de schipper en de stuurlieden met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden, de overige schepelingen met gevangenisstraf van drie dagen tot drie maanden en indien zij zijn inlanders of met dezen gelijkgestelden, de schipper en de stuurlieden met dwangarbeid buiten den ketting van acht dagen tot zes maanden, de overige schepelingen met tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kcst zonder loon, van drie dagen tot drie maanden.

Zij, die eenig voorschot op nog te verdienen gage of handgeld hebben ontvangen en zich op den voormelden voet onttrekken, worden gestraft:

indien zij zijn Europeanen of met dezen gelijkgestelden, met gevangenisstraf van tenminste twee maanden, ten hoogste twee jaren, en eene geldboete, voor den schipper en de stuurlieden van f 50. tot f 600. , voor de overige schepelingen van f 10:—tot f 150—;

en indien zij zijn inlanders of met dezen gelijkgestelden, met dwangarbeid buiten den ketting van tenminste twee maanden, ten hoogste twee jaren, en eene geldboete, voor den schipper en de stuurlieden van f 50. tot f 600.—- voor de overige schepelingen van f 10 - tot f 150 —

ART. 3. De desertie van boord gedurende de reis wordt gestraft met gevangenisstraf van één tot vijf jaren als zij door den schipper — van zes maanden tot drie jaren als zij door een stuurman — en van drie maanden tot twee jaren als zij door de overige schepelingen is gepleegd, indien zij zijn Europeanen of met dezen gelijkgestelden en met dwangarbeid

1) Bii Stbl 1906 No. 169 zijn afzonderlijke straffan bepaald op desertiën onder de In• landsche schepe.ingen aan boord der zeebouwende schepen en vaartuigen bij den sleepdienst ter Oostkust van Banka en in de Klabatbaai.

Sluiten