Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rivieren, kanalen, grachten, waterleidingen en havens, ofwel het opruimen van de daarin gelegde;

14e. het willekeurig openen en sluiten of het geheel wegnemen van waterkeeringen en sluizen, duikers en overlaten ;

15e is mede verboden en strafbaar, volaens de artikelen 2 en 3, het laten losloopen van vee in de nabijheid van 's lands waterwerken, waardoor die waterwerken of de daar langs staande boomen of plantsoen zouden kunnen worden beschadigd;

16e. het beplanten van de duinen, taluds en bermen der dijken 1).

IRRIGATIEWEZEN. WATERVERDEEUNG. Wijziging van Staatsblad 1854 No. 95 en strafbedreioing tegen overtredingen van door de Hoofden van gewestelijk bestuur vastgestelde regelingen op het oebruik en de verdeeling van het water uit water- en bevloeiingswerken van openbaar "nut.

Staatsblad 1904 No. 202. Zooals het is gewijzigd bij Staatsblad 1905 No. 167.

Ten eerste. De aanhef en artikel 1 van de publicatie van 21 December 1854 (Staatsblad No. 95) 2) worden qelezen:

„Met intrekking van alle ter zake bestaande bepalingen vast „te stellen de volgende :

„ Keur tegen het beschadigen van water- en van bevloeiïngs„werken van openbaar nut."

„Art. 1. Alle beschadiging van water-en van bevloeiïngswer„ken van openbaar nut is verboden."

Ten tweede 3) „Overtreding van openbaar gemaakte door „de bevoegde autoriteit vastgestelde of nader vast te stellen „regelingen od het aebruik en de verdeeling van het water uit „water- en bevloeiingswerken van openbaar nut wordt gestraft met eene geldboete van één tot zestig gulden."

Ten derde. Het Hoofd van gewestelijk bestuur regelt de wijze, waarop aan de in het vorig artikel bedoelde regelingen de noodige openbaarheid wordt gegeven.

Ten vierde: Tot Tiet opsporen der overtredingen, bedoeld in artikel twee dezer ordonnantie, en van overtredingen van het verbod in artikel 1 2) der publicatie van 21 December 1854 (Staatsblad No. 95) zijn mede bevoegd:

de ambtenaren van den Waterstaat en de Burgerlijke Openbare Werken, belast met de uitvoering of het beheer van

IJ Zooals 16e is aangevuld bij Stbl. 1871 No. 226.

2) "Zie No. 5 hiervoren.

3) Zooals dit artikel is gewijzigd bij Staatsblad 1905 No. 167.

Sluiten