Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

Ingeval zich de bewoners of gebruikers weigerachtig betoonen zich hiernaar te gedragen, gelden de bepalingen, welke zijn vastgesteld in de ait. 13, 14 en 15, ten aanzien der daar bedoelde weigering van bewoners of gebruikers.

ART. 46. Bij het ontdekken van eene plaats hebbende of plaats gehad hebbende verrichting, in strijd met de bepalingen dezer verordening, maakt de bovenvermelde officier deswege procesverbaal op, dat door den ambtenaar, die hem ingevolge art. 44 vergezelt, mede wordt onderteekend en waarmede wordt gehandeld overeenkomstig de voor den betrokken persoon geldende voorschriften en strafvordering.

ART. 47. Die op eene of andere wijze, in strijd met de bepalingen dezer verordening, eenig werk heeft gemaakt of doen maken, of houtwassen heeft geplant of doen planten, wordt gestraft met eene geldboete van f 25. tot f 100.

Voorts beveelt de rechter tevens, dat het alzoo gemaakte, geplante of geplaatste, binnen eenen door hem te bepalen tijd, welke zoo kort mogelijk en nimmer langer dan één jaar zal mogen wezen, worde weggeruimd, met verklaring dat zulks, alsdan niet geschied zijnde, op kosten van den veroordeelde van wege den lande zal kunnen geschieden.

ART. 48 en 49 enz.

No. 9. BEPALINGEN op het rijden over bruggen van 's lands vestingen en sterkten in Ned.- Indië. 1)

Staatsblad 1154 No. 45.

Te bepalen:

le. dat voerlieden van vrachtwagens en andere rijtuigen gehouden zijn bruggen van 's lands vestingen en sterkten niet anders dan bij den stap hunner paarden over te rijden;

2e. dat alle beschadigingen, welke door hun toedoen aan bruggen, barrières en poorten van 's lands vestingen en sterkten veroorzaakt zijn, ten hunnen koste zullen hersteld worden;

3e. dat degenen, die de bepaling van art. 1 overtreden, mitsgaders degenen, die van de beschadigingen, bedoeld bij art. 2, de oorzaak zijn, vervallen in eene door den bevoegden rechter op te leggen boete, ten bate van den lande, de som van f 25.—(vijf en twintig gulden) niet te boven gaande.

1) Het hard rijden op 's lands overige groote bruggen is in den regel strafbaar gesteld bij ds keuren op het georuik der wegen in de verschillende gewesten.

Sluiten