Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9-,..,Die' desbewust, met eene gehuwde vróuw zich eene onbetamelijke gemeenzaamheid veroorlooft, of haar zonder vergunning van haren echtgenoot en zonder geoorloofd motief voor een of meer nachten huisvesting verleent, ten ware het feit

3, daïieSr*" 8eS,eld de

Van deze overtreding wordt slechts kennis genomen op klachte van den beleedigden echtgenoot.

Werpen van harde voorwerpen of vuilnis.

Mo. 10. Die steenen of andere harde voorwerpen of vuilnis, uit onvoorzichtigheid op iemand werpt.

Werpen van harde voorwerpen en vuilnis op openbare wegen, in putten en rivieren.

t* N°' Vl- DlS °P 6n langs den openbaren weg, die voor, tegen of binnen erven of gebouwen van anderen, zoomede die

ónmiddeinik7ieT-r-/analen' °P bewoonde P^sen en in hare onmiddellijke nabijheid steenen en andere harde voorwerpen,

met vuilnis en andere, ongezonde of slecht riekende stoffen oi zaken werpt.

Losloopen van vee langs den openbaren weg.

No. 12. Die langs den openbaren weg, zonder behoorlijk geeide, vee, trek-, last- of rijbeesten laat rondloopen, zoomede ie met zorg draagt, dat zoodanige dieren niet binnendringen binnen afgesloten en bewoonde erven.

De dieren kunnen door de politie op kosten der gerechtigden

hMr "l- eWanng genomen, indien zij na voorafgaande bekendmaking, op zoodanige wijze als plaatselijk gebruikelijk is, gedurende veertien dagen onopgeëischt zijn gebleven, in het

n7 u6" verkocht Het bedra9 van den verkoopprijs a aftrek der kosten van onderhoud en verdere ongelden wordt in s lands kas gestort, en blijft gedurende drie jaren ten behoeve der gerechtigden beschikbaar 1)

Voorzooveel varkens, bokken, geiten en schapen betreft, wordt de termijn van 14 dagen, bedoeld in het vorige lid, verkort tot

knrnT"' ** Pf ] de °Penbare verkooping buiten tusschenkomst van het vendudepartement, om gereed geld, door zoodamgen ambtenaar of beambte, als daartoe door het hoofd yan

va^ 2 getuigen* 2).^ W°'ée" aan3eï""^ '» tegenwoordigheid

21 n» qe alinea is biigevoegd bij Stbl. 1876 No. 126.

' Ue 3e " • » .. „ 1905 No. 144.

4*

Sluiten