Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ververijen, lijmkokerijen, leerlooierijen, smederijen, blikslagerijen, olieslagerijen, wagenmakerijen, kaarsenmakerijen, timmermanswinkels, en alle verdere fabrieken en neringen, waarop deze bepaling toepasselijk is.

ART. 3. Het Hoofd van plaatselijk bestuur zal in elk geval de belendende buren hooren in hun belang en voorts onderzoeken, of de plaats, waar men wenscht eene fabriek op te richten of een bedrijf uit te oefenen, in de voormelde categorie vallende, niet verwerpelijk is, met betrekking tot de gezondheid der ingezetenen, het bestaande belangstelsel, of andere gronden van algemeen belang, dan wel strijdig met de bestaande verordeningen van politie, en is wijders bevoegd om, in verband hiermede, de toestemming te verbinden aan zoodanige restrictiën en voorwaarden, als hetzelve zal oorbaar achten, steeds zorgende om de nijverheid der ingezetenen zoo min mogelijk .te belemmeren of aan banden te leggen 1).

ART. 4. De Hoofden van plaatselijk bestuur mogen geene permissiën tot het oprichten van fabrieken en neringen weigeren, anders dan bij gemotiveerde dispositie.

De door het Hoofd van plaatselijk bestuur genomen beschikking op een verzoek tot oprichting van eene fabriek of nering wordt door aanplakking aan de ingezetenen der plaats bekend gemaakt. Indien de aanvrager der vergunning of derde belanghebbenden zich door die beschikking bezwaard gevoelen, zijn zij, ieder voor zoover hij in het ongelijk is gesteld, gerechtigd om daarvan in hooger beroep te komen bij den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid. Het beroep, in te stellen bij een met redenen omkleed bezwaarschrift, moet, voor zooveel het is ingesteld door op Java en Madoera woonachtige personen, binnen eene maand, en, voor zooveel het is ingesteld door elders in Ned. Indië woonachtige personen, binnen 2 maanden, nadat de beschikking is bekend gemaakt, door den Directeur van O. E. en N. zijn ontvangen.

Hij, die het beroep instelt, geeft daarvan gelijktijdig kennis aan het Hoofd van plaatselijk bestuur, hetwelk zorgt voor onverwijlde openbare kennisgeving. Indien het beroep wordt ingesteld door een ander dan den aanvrager van de vergunning, wordt door het Hoofd van plaatselijk bestuur onmiddellijk aan den laatstgenoemde afzonderlijk van het beroep kennisgegeven.

Binnen 8 dagen na ontvangst van de in het vorig lid bedoelde kennisgeving zendt het Hoofd van plaatselijk bestuur alle de zaak betreffende stukken aan het Hoofd van gewestelijk bestuur,

1) Zooals die artikelen luiden cfm. Sibl. 1905 No. 434.

Sluiten