Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inlandsche hoofden geschieden in overeenstemming met den betrokken rijksbestuurder. 1)

Art. 3. Wanneer de in art. 2 bedoelde persoon, die het geleidebiljet afgeeft, zulks noodig oordeelt, zal het vervoer van vee, waarvoor consent verleend is, moeten plaats hebben onder geleide van inlandsche veeartsen of politiebeambten.

De vervoerders van het vee zijn alsdan verplicht de bevelen van dat geleide op te volgen, voor zoover het vervoer betreft.

ART. 4. Bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing op het vervoer binnen de grenzen der hoofdplaatsen van gewesten.

ART. 5. Overtreding van de bepalingen dezer ordonnantie door de vervoerders van vee wordt gestraft met eene boete van één tot vijfentwintig gulden.

No. 20. SCHERPERE MAATREGELEN tot tegengang van de onttrekking van tabaksplanten of bladeren aan de rechthebbenden op Java en Madoera.

Staatsblad 1900 No. 224 2)

1. Met intrekking van de ordonnantie van 30 October 1896 (Stbl. No. 217), te bepalen:

ART. 1. De Hoofden van gewestelijk bestuur op Java en Madoera 3) zijn bevoegd, om, indien en voor zooveel het algemeen belang dit eischt, voor hun geheele gewest of voor een gedeelte daarvan te verbieden :

a. opstallen, van welken aard ook, staande op gronden, in gebruik bij inlanders, of niet inlanders, te bezigen tot het opbergen, drogen of bereiden.van tabaksplanten of bladeren, bestemd voor de europeesche markt, zonder daartoe van het Hoofd van plaatselijk bestuur verkregen schriftelijke vergunning, welke geweigerd of ingetrokken kan worden indien, naar zijn oordeel, een gegrond vermoeden bestaat, dat onttrekking van tabak aan rechthebbenden wordt beoogd ;

b. het vervoeren, het doen vervoeren en het in ontvangst of bewaring nemen tusschen zonsondergang en zonsopgang, van groene tabaksplanten of bladeren of droge bladtabak, welke niet op de voor den afscheep gebruikelijke wijze is verpakt,

1) Nieuwe al. 4 cfm. Stbl. 1892 No 181.

3Ï m Stbï ^fsinbfpLId00daPtePde gewesUlijkl"aSèn cp Java en Madoera dit

ooï verordening mogen regX; in dat ge9va. verviit de bestaande verordemng van het Hoofd van gewestelijk bestuur.

Sluiten