Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten eerste : Aan artikel 2 van het „Reglement, bevattende algenneene bepalingen, volgens welke de belastingschuldige koffie, op Java geteeld wordende, aan het Gouvernement moet worden geleverd", vastgesteld bij Eerstelijk van de Resolutie van den Gouverneur-Generaal in Rade van 3 Februari 1833 No. 1 (Staatsblad No. 7), wordt eene nieuwe zinsnede toegevoegd, luidende: 1)

d. de koffie, benoodigd voor persoonlijk gebruik van den planter en dierfs huisgezin.

Ten tweede: Zij, die in strijd met de bij de Resolutie van den Gouverneur-Generaal in Rade van 3 Februari 1833 No. 1 (Staatsblad No. 7) vastgestelde verplichting, de aan het Gouvernement te leveren koffie, in welken toestand ook, aan de levering onttrekken, verkoopen of aan anderen afstaan met het doel haar aan die levering te onttrekken, alsmede zij, die de voornoemde koffie koopen of verkrijgen en aan de levering aan den Lande onttrekken, worden gestraft:

a. bijaldien de hoeveelheid koffie, waarmede de overtreding wordt gepleegd, minder bedraagt dan een halven pikol bereid of drie pikol onbereid, zoo het europeanen of met dezen gelijkgestelden zijn, met gevangenisstraf van één dag tot acht dagen of eene geldboete van ƒ 25 tot / 100 en, zoo het inlanders of met dezen gelijkgestelden zijn, met tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van één dag tot dertig dagen of eene geldboete van ƒ 10 tot ƒ 100;

b. bijaldien die hoeveelheid koffie een halven pikol bereid of drie pikol onbereid of meer bedraagt, zoo het europeanen of met dezen gelijkgestelden zijn, met gevangenisstraf van acht tot negentig dagen en eene geldboete van ƒ 100 tot ƒ 500, en zoo het inlanders of met dezen gelijkgestelden zijn, met tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van dertig tot negentig dagen ;

in beide gevallen tevens met verbeurdverklaring van de koffie, waarmede de overtreding is gepleegd.

Voer- of vaartuigen, gespannen en lastdieren, door middel waarvan de overtreding is gepleegd, zullen verbonden en executabel kunnen worden verklaard voor de betaling der opgelegde boeten en de gerechtskosten.

Poging tot het plegen van vorengenoemde overtredingen is strafbaar.

1) Stbl. 1833 No. 7 regelt de verplichte levering van koffie aan het Gouvernement (art 1), terwijl art. 2 aangeeft welke koffie niet in die verplichte levering is begrepen. Bij Stbl. 1872 No. 146, gewijzigd bij Stbl. 1890 No. 116 is de overtreding van Stbl. 1833 No. 7 strafbaar gesteld met f 1000 boete als maximum en 8 dagen tot 3 maanden straf, voor europeanen gevangenisstraf, voor inlanders dwangarbeid buiten den ketting.

Sluiten