Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(2) De ondernemer heeft bet recht van beroep op den Gouverneur-Generaal.

(3) Bij intrekking van eene licentie zal aan haren gewezen houder evenwel in geen geval eenige schade, van welken aard ook, door het Gouvernement worden vergoed.

ART. 7. (1) Het afgeleverd West-Indisch bereid product wordt door of van wege het Gouvernement afzonderlijk opgeschuurd, verzonden en ter markt gebracht.

(2) Het wordt ter plaatse, welke het Gouvernement goeddunkt, geveild, gelijktijdig met koffie van inlandsche bereiding uit hetzelfde gewest, zonder dat rekening wordt gehouden met de omstandigheid of de beide soorten al dan niet uit hetzelfde gedeelte van het gewest of van denzelfden oogst afkomstig zijn.

(3) Het prijsverschil tusschen de in de vorige alinea bedoelde koffie van West-Indische en van inlandsche bereiding wordt tot een bedrag van f 6.—■ (zes gulden) 1) per pikol geheel ten bate van den ondernemer verrekend. Wanneer het dat bedrag overschrijdt, wordt het meerdere gelijkelijk tusschen het Gouvernement en den ondernemer verdeeld.

(4) Als prijsverschil wordt aangenomen het verschil tusschen den prijs van de op het particulier etablissement West-Indisch bereide koffie en den gemiddelden prijs van de in alinea 2 van dit artikel bedoelde gelijktijdig geveilde koffie van inlandsche bereiding.

(5) Waar in de voorafgaande alinea's van dit artikel sprake is van koffie, wordt alleen bedoeld koffie 1ste soort.

Voor 2de soort koffie wordt aan den ondernemer de daarvoor vastgestelde inkoopsprijs aan de Gouvernements pakhuizen uitbetaald, zonder meer.

(6) Schaden, welke het product na de aflevering door den ondernemer aan het Gouvernement mochten overkomen, zullen den ondernemer geen aanspraak geven op eenige vergoeding of schadeloosstelling.

(7) Schaoen, welke het product op een:g bereidings- of inkoopsetablissement, door weike oorzaak ook, brand en rampen van hoogerhand uitgezonderd, worden toegebracht, moeten door den ondernemer worden vergoed naar den prijs per pikol koffie, jaarlijks door het Gouvarnement vast te steden.

1) Bij Stbl. 1900 No. 32) is toegestaan die 16 tot te verhoogt n, voor die ondernemers, weike Loetreden tot eene nuder door den Gouverneur-Generaal vast te stellen regeling.

Sluiten