Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vèrnietiging van alle overblijfselen daarvan, waaronder ook de stronken en wortels, het veld ten genoegen van het betrokken Districts- of Onderdistrictshoofd gezuiverd zijn.

Indien, blijkens een door een dezer ambtenaren opgemaakt procesverbaal, aan die voorwaarde niet of niet ten volle is voldaan, is het Hoofd van plaatselijk bestuur bevoegd, het snijden van het gewas en de zuivering van het veld, met vernietiging der overblijfselen van den aanplant, te doen uitvoeren op kosten van den nalatige.

(4) De bepalingen der vorige alinea's zijn niet toepasselijk op de suikerrietstoelen, voorkomende op door inlanders geoccupeerde woonerven. In gevallen van twijfel beslist het Hoo van plaatselijk bestuur.

(5) Het Hoofd van gewestelijk bestuur regelt de wijze, waarop aan, zijne in alinea 1 bedoelde besluiten de noodige openbaarheid wordt gegeven.

ART 3 Binnen het in artikel 1 omschreven gebied en de in de eerste alinea van artikel 2 bedoelde streken hebben de Hoofden van gewestelijk en plaatselijk bestuur en de door dezen aangewezen ambtenaren, politiebeambten en deskundigen, te allen tijde toegang tot alle plaatsen, waar suikerriet, in welken vorm ook, wordt aangetroffen.

ART. 4. (1) Met eene geldboete van f 10 (tien gulden) tot f 100 (honderd gulden) of, wanneer de schuldige behoort tot de europeesche of met deze gelijkgestelde bevolking, met gevangenisstraf van één tot acht dagen, tot de inlandsche of met deze gelijkgestelde bevolking, met tenarbeidsteliing aan de publieke werken voor den kost zonder loon van zes dagen tot drie maanden, wordt gestraft:

a overtreding der verbodsbepalingen, bedoeld bij artikel 1 of uitgevaardigd kracntens de eerste alinea van artikel 2 zoomede niet-voldoening aan het bepaalde bij het eerste lid van de derde alinea van laatstgenoemd artikel dezer ordonnantie; b. weiqering of belemmering van toegang tot de in artikel 3 bedoelde plaatsen aan de daarbij genoemde ambtenaren, politiebeambten en deskundigen.

(2) Poging tot de in de vorige alinea vermelde overtreding is mede strafbaar.

(3) Suikerriet en suikerrietstekken, ingevoerd of gekweekt in strijd met artikel 1 of met een krachtens de eerste alinea van artikel 2 dezer ordonnantie vastgesteld verbod, worden verbeur verklaard en vernietigd.

Sluiten