Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. op het district Bantarkawoeng der afdeeling Brebes, het district Watoekoempoel der afdeeling Pemalang, de districten Boemidjawa en Djatinegara der afdeeling Tegal, de tot het onderdistrict Kedoengbanteng van het district Pangkah der laatstgenoemde afdeeling behoorende desa s Panoedjak, Karangdjati, Blabad, Winong en Karangmalang, zoomede het district Paninggaran en de onderdistricten Lebakbareng en Petoengkriono van het district Doro der afdeeiing Pekalongan in de residentie Pekalongan.

XII. bij Staatsblad 1906 No. 457, vervangen door Stbl. 1907 No. 422 art. 1:

a. op de districten Sindangkasih, Darangdan, Segala-herang, Soebang, Pangkalan en Pamanoekan der afdeeling Krawang in de residentie Batavia.

XIII. bij Staatsblad 1908 No. 590 art. 1:

a. op de onderdistricten Merden en Poerwosobo van het district Poerworedjo in het onderdistrict Pasinggangan van het district Banjoemas der gelijknamige afdeeling;

b. de onderdistricten Karanganjar en Djalegong van het district Kertanegara der afdeeling Poerbolinggo;

c. de onderdistricten Madoekoro en Prigi van het district Singomerto, en Pagentan en Pedjawaran van het district Batoer der afdeeling Bandjamegara;

d. de onderdistricten Kalidjeroek en Djeroeklegi van het district Tjilatjap der gelijknamige afdeeling;

alle in de residentie Banjoemas.

No. 31. B. STRAFBEPALINGEN tegen den invoer, het bezit, het vervoer en den verkoop van opium in de verboden kringen op Java en Madoera.

Staatsblad 1890 No. 254, zooals het is gewijzigd bij Staatsblad 1899 No. 160. DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-INDIË

doet te weten:

Dat Hij, ook in vesband met de bij de ordonnantie van 14 Juli 1890 (Staatsblad no. 149) 1) bepaalde buitenwerkingstelling van het Staatsblad 1874 No. 228, en de vaststelling bij die ordonnantie van een nieuw reglement voor die pacht, de bepalingen betreffende den invoer, het bezit, het vervoer en den verkoop van opium, binnen de verboden kringen op Java en Madoera wenschende aan te vullen en te herzien

1) Dit Staatsblad bevat het Reglement voor de opiumpacht op Java en Madoera.

Sluiten