Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ordonnantie bewijskracht ten aanzien van hetgeen aan het "voorwerp van onderzoek is waargenomen.

(4) Het geldswaardig bedrag van het aangehaalde, de katti „ruw opium berekend tegen twintig gulden wordt uit s Lan s kas uitgekeerd en verdeeld op de wijze, als bi] artikel 12 van

[de bij artikel 1 der ordonnantie van 15 October 1898 (Staatsbla

No 277) vastgestelde bepalingen voor de opiumregie: op Ja

Madoera is voorgeschreven. Deze uitkeering blijft „indien de uit te keeren gelden minder zouden bedragen da

„één gulden.

f51 Al wat op grond van de ordonnantie wordt verbeurdverklaard met uitzondering van waardeiooze gereedschappen en verpakkingsmiddelen, welke dadelijk vernietigd worden, wordt onder " het ambtszegel van het Hoofd van plaatselijk bestuur opgezonde "naar de fabriek der opiumregie en daar, voor zoover he,

•s Lands dienst bru.kbaar wordt bevonden, ingenomeni bi| de Iboeken en overigens vernietigd. Op gelijke wijze word^ 9chandeld met opium en gereedschappen, waarvan de eigenaren niet 'bekend zijn of ten opzichte waarvan uit anderen hoofde geene Istrafvervolging wegens overtreding kan worden ingestel .

ART 5 De ingevolge artikel 2 dezer ordonnantie verbeurde en voldane boeten worden verdeeld op de wijze, voorgeschreven "hü artikel 12 van de bij artikel 1 der ordonnantie van 15 "„October 1898 ^Staatsblad No. 277) vastgestelde bepalingen „voor de opiumregie op Java en Madoera.

No. 33 A. PANDHUISPACHTREGLEMENT.

PANDHUIZEN REGLEMENTEN. Geleidelijke invoering op Java en Madoera van de exploitatie pandhuizen in eigen beheer.

REGLEMENT voor de pacht van het recht tot het houder van pandhuizen in die gedeelten van Neder landsch-Indië, waar dit recht door het Neder landsch-Indisch Gouvernement in pacht word afgestaan.

Staatsblad 1903 no. 402.

Ten eerste- (1) Op Java en Madoera wordt, te beginnen me de residentiën Bantam, Batavia en Preanger-Regentschapp . . in de gewesten of gedeelten van gewesten, ten aanzie waarvan dit door den Gouverneur-Generaal zal worden bepaalc met ingang van de daartoe door Hem aangegeven t.jdst.pper

Sluiten