Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1902 (Staatsblad no. 435), vervangen door het aan deze

ordonnantie gehecht reglement; j0.,rrin

met bepaling voorts, dat, voor zoover dit reglement daarop

geene uitzondering bevat, verder op deze pacht van toeP^inS is het Reglement voor de verpachting van s Lands mi^d®le"' vastgesteld bij § 1 der ordonnantie van 26 April 1902 (Staatsblad no 184), zooals dat reglement is aangevuld bij ordonnantie van 26 Juni 1902 (Staatsblad no. 258-.)

Ten viifde • Van deze ordonnantiën treden in werking, de artikelen 1 t/m 3 op 1 Januari 1904, artikel 4 op 1 ADrii 1904, behalve voor zooveel betreft de perceelen, waar voor de verpachtingen gehouden of de pachtovereenkomsten gesloten zijn vóór dien dag; wordende voor die perceelen als de dag der inwerkingtreding bepaald de dag, volgende op die: , waarop de bij die verpachtingen of overeenkomsten vastgestelde pachttermijn eindigt.

REGLEMENT voor de pacht van het recht tot het houden van pandhuizen in die gedeelten van NederlandschIndië, waar dit recht door het NederlandschIndisch Gouvernement in pacht wordt afgestaan.

Art 1 De pachters hebben het uitsluitend recht om sommen, niet te boven gaande één honderd gulden, ter leen te geven, tegen verpanding van roerende goederen.

ART 2. (1) De in het vorig artikel bedoelde verpandingen moqen' alleen geschieden in die pandhuizen waarvan het getal en voor zooveel noodig, ook de plaats, wijk of buurt zijn vastgesteld voor Java en Maioera door den Gouverneur-Generaal, ?oor d; bezittingen daar buiten door het Hoofd van gewestelijk bestuur, met inachtneming van de voorschriften van den Gouverneur-Generaal.

(2) Van het aantal pandhuizen voor elk der perceelen, waarin de verpachting geschiedt, en, voor zooveel die bepaald zijn, ook van de plaatsen, wijken of buurten, waar zij gevestigd kunnen worden wordt eene gewaarmerkte aantooning ter inzag gegadigden nedergelegd, ten bureele van de autoriteit die de verpachting houdt, en gehecht aan het proces-verbaal der

verpachting. .

(3) In het getal en de plaatsing der pandhuizen mag gedurende den pachttermijn geene verandering worden gebrac^ dan op daartoe ontvangen verzoek van den pach-e , 1

zij in het belang der bevolking wordt wenschelijk geacht op Java en Madoera door den Gouverneur-Generaal, op de bezitt ng

Sluiten