Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vóéreri vaii lichten als veiligheidsmaatregel — het branden vat\ vuur of licht, als ook. het rooken, verboden.

Deze prauwen of vaartuigen mogen voor laden, lossen of om welke reden ook, niet blijven liggen binnen een afstand van vijf meters van andere stil liggende prauwen of vaartuigen, welke vuur of licht aan boord hebben, terwijl de politie zorgt, dat deze afstand zooveel mogelijk door alle vaartuigen in acht wordt genomen. 1)

ART. 3. Ingetrokken bij Stbl. 1881 No. 89.

ART. 4. Het vervoer, het lossen en laden van petroleum of andere licht ontvlambare oliën is alleen toegestaan van zonsopgang tot zonsondergang.

Art. 5. De havenmeesters wijzen, zoowel op de reeden als in de riviermondingen en havenkanalen, de noodige ankerplaatsen aan, en wel op elke reede minstens twee in tegenovergestelde windstreken, waarheen de in artikel 1 bedoelde prauwen of andere vaartuigen, welke hunne lading petroleum of andere licht ontvlambare oliën op het oogenblik van zonsondergang nog niet hebben gelost, zich zullen begeven om aldaar des nachts te blijven liggen.

ART. 6. Op prauwen of andere vaartuigen, welke niet meer dan 108 liter petroleum aan boord hebben, zijn de voorgaande artikelen niet van toepassing.

ART. 7. Overtreding dezer verordening en van Stbl. 1890 No. 242, 2) wordt gestraft:

van de artikelen 1 en 2 met eene geldboete van één honderd tot drie honderd gulden ;

van de artikelen 4 en 5 met eene geldboete van hoogstens één honderd gulden.

No. 40. BEPALINGEN op den ijk en herijk van maten, gewichten en weegwerktuigen, ten behoeve van particuliere personen in Nederlandsch-Indië.

Staatsblad 1899 No. 49, zooals het is gewijzigd bij Stbl. 189 j No. 311 en 1901 No. 25 3).

1) Nieuwe alinea cfm. Stbl. 1890. No. 241.

2) Aanvulling cfm. Stbl. 1890 Nó. 241 ten III.

3) De voorschriften op het toezicht op maten, enz. zijn vastgesteld bij Stbl 1899 no. 48, gewijzigd bij Stbl. 1900 no. 168 en 1901 no. 26. De voorschriften op de uitvoering van Stbl. 1899 no. 49 zijn vastgesteld bij Stbl. 1899 no. 50, qewijzigd bij Stbl. 1900 no. 168 en 1901 no. 26.

Sluiten