Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ART. 8. Artikel 15 der wet van 1 Mei 1854 (Staatsblad No. 75) vervalt.

ART. 9. Deze wet treedt in werking op een nader bij ordonnantie te bepalen datum.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministiriëele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven op het Loo, den 22sten Juli 1899.

WILHELMINA.

De Minister van Koloniën,

CREMER.

E. STRAFBEPALINGEN tegen overtreding van art. 6 al. 1 en 3 van Stbl. 1899 No. 229 en regeling van de verdeeling der boeten 1.)

Staatsblad 1899 No. 255, zooals het is gewijzigd bij Stbl. 1902 no. 423.

Ten eerste: (1) Overtreding van artikel 6, alinea 1 en overtreding van artikel 6, alinea 3 der Wet van 22 Juli 1899 (Nederlandsch Staatsblad No. 178, Indisch Staatsblad No. 229) worden gestraft:

indien de overtreder europeaan of met dezen gelijkgestelde is, met geldboete van f 1 tot f 500 of gevangenisstraf van 1 .dag tot 3 maanden; en indien hij inlander of met dezen gelijkgestelde is, met geldboete van f 1 tot f 100 of tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van 1 dag tot 3 maanden.

met last tot vernietiging of onbruikbaarmaking van de aangehaalde muntspeciën, duiten, plaatjes of platen, waarmede de overtreding gepleegd is 2).

(2) Die vernietiging of onbruikbaarmaking kan mede worden bevolen in geval van vrijspraak.

(3) Poging tot den bij artikel 6, alinea's 1 en 3, derhooger aangehaalde Wet van 22 Juli 1899 omschreven invoer is mede strafbaar. Het slot van alinea 1, zoomede alinea 2 van artikel 1 dezer ordonnantie zijn ten deze toepasselijk.

1) Zie sub D hier voren.

2) Zooals art. 1 luidt cfm. Stbl. 1902 No. 423-

Sluiten