Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedoelde, worden uitgeslagen of aldaar ingeslagen, dan gedekt door het vereischte document.

ART. 52. Geen vervoer van gedistilleerd, hetzij inlandsch of buitenlandsch, is in eene hoeveelheid van twee liter of daarboven 1) veroorloofd, dan gedekt door het vereischte document.

Zoo noodig kunnen de Hoofden van gewestelijk bestuur, ieder binnen het door hem bestuurd gewest:

a. de bij de eerste alinea van dit artikel bedoelde hoeveelheid binnen bepaaldelijk aangewezen kringen lager stellen ;

b. kringen aanwijzen, waarbinnen het vervoer van gedistilleerd, in welke hoeveelheid ook, door het vereischte document gedekt moet zijn.

c. wegen of omtrekken aanwijzen, waarlangs of waarbinnen geenerlei vervoer van gedistilleerd mag plaats hebben.

Het bepaalde bij de eerste alinea van dit artikel is niet van toepassing in de gevallen, waarin, volgens de ordonnantie van 1 October 1882 (Stbl. No. 240) of de daaraan gehechte reglementen, vervoer, lossing of inlading van goederen door een document gedekt moet zijn.

ART. 54 enz.

ART. 55. Gedistilleerd, dat vervoerd of ingeslagen wordt, wordt niet als gedekt beschouwd, indien bij verificatie een grooter verschil bevonden wordt dan vijf ten honderd op de hoeveelheid of de sterkte, in het document vermeld.

§ 2. Uitslag van onder crediet voor den accijns voorhanden gedistilleerd.

ART. 56 t/m. 61 enz.

Er bestaat overtreding, indien bij opneming eener ten uitslag op den voet van de art. 56, 57, 58, 59 en 60 aangegeven hoeveelheid — voor zooveel ongemethyleerd gedistilleerd betreft, ter sterkte van vijftig percent of daartoe herleid — een grooter verschil wordt bevonden dan van twee ten honderd voor gedistilleerd op fust en van vier ten honderd voor gedistilleerd, op andere wijze geborgen.

§ 3. Vervoer.

§ 4. Inslag.

ART. 63 t/m. 66 enz.

§ 5. Faciliteit voor plaatselijk vervoer van gebotteld buitenlandsch gedistilleerd.

ART. 67. Aan ter goeder naam en faam bekend staande handelaren op plaatsen, waar een tolkantoor gevestigd is, kan door den ontvanger vergund worden voor het plaatselijk

3

1) Een flesch 7- liter,

4

Sluiten