Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XII.

STRAFBEPALINGEN.

Art. 83. De volgende overtredingen worden, behoudens het bepaalde bij art. 84, gestraft als volgt:

le. Het in werking hebben of brengen van eene stokerij of distilleerderij, zonder dat daarvan de voorgeschreven aangifte gedaan is,— het verzwijgen in aangifte tot erlanging van toelating voor stokerijen en distilleerderijen van werktuigen, waarvan uit hun aard of bestemming gebruik gemaakt kan worden om den accijns te ontduiken,— het verzwijgen in zoodanige aangifte van het bestaan of daarstellen van gemeenschap met andere panden of van openingen, pijpen of buizen aan werktuigen, — het niet inleveren of ten aanzien der werktuigen onvolledig invullen der bij art. 12 bedoelde aangifte, voor zoover dit zich niet in overtreding van het tweede lid van art. 15 oplost,— en het overtreden van laatstgenoemd art. met eene boete van f 800.— tot f 2000.— ten laste van den clandestienen stoker of distillateur, onwettigen bezitter, dan wel aangever, benevens verbeurdverklaring der werktuigen ten opzichte waarvan de overtreding begaan is.

Het maximum der boete wordt steeds toegepast indien bewezen is dat ontduiking van accijns heeft plaats gehad.

2e. Het begaan van andere, dan de voormelde afwijkingen van het voorgeschrevene, bij het doen der bij de art. 10, 12 en 13 verplichtend gestelde aangiften met eene boete van f 15 ten laste van den aangever.

3e Het afstoken van grondstof of het voorhanden hebben daarvan in strijd met art. 16 en het afwijken eener aangifte tot stoken, door in de stokerij zelve of een daarmede gemeenschap hebbend pand of erf, grondstoffen in gisting te brengen, gistend of uitgegist aanwezig te hebben of uitgegist zijnde, of te stoken, elders dan in de daartoe aangegeven werktuigen, met eene boete van f 2000.— tot f 5000 — en bovendien vijfmaal den accijns van het gedistilleerd, dat voorhanden is, of, zoo daarvan eene rekening bestaat, voorhanden is boven de hoeveelheid, die aanwezig mag zijn,— alle speling en overmaat in dit geval buiten rekening gelaten, — benevens verbeurdverklaring van dat gedistilleerd.

De boete komt ten laste van den stoker, distillateur of wie anders het pand, waarin de overtreding begaan is, gebiuüt of in bezit heeft.

Sluiten