Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevallen moet daarom als voorwaarde worden gesteld, dat telkens, wanneer gerechtelijke vervolging van eene overtreding der bepalingen omtrent den accijns op het inlandsch gedistilleerd zonder mijne voorafgaande machtiging heeft plaats gehad, daarvan door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur zoo spoedig mogelijk aan mij kennis gegeven worde, onder vermelding van het navolgende :

a. de namen en het beroep der personen, die als aanhalers en vinders van werktuigen of als aanhalers van gedistilleerd in de ter zake uit te keeren premie moeten deelen, met bekendstelling van het aandeel, dat in billijkheid aan ieder van hen toekomt;

b. de hoeveelheid en de sterkte van het c.q. aangehaald gedistilleerd;

c. de in rechten gevallen uitspraak, waarbij, indien boete is opgelegd, niet ontbreken mag de mededeeling of de boete al dan niet betaald is.

Den vorm, waarin deze mededeelingen zullen plaats hebben, meen ik aan de keuze der betrokken Hoofden van Gewestelijk Bestuur te mogen overlaten.

Voor eene trouwe inlevering zij het mij echter vergund mij bijzonder bij UwHEiG. aan te bevelen.

De Directeur van Financiën, (w. g.) ROVERS.

AFSCHRIFT. Pekalongan, 28 Maart 1909.

No. 3126/44"

Aan

de 5 A.-Ress. in dit gewest, 2 ontvangers tolrechten van Pekalongan en Tegal.

Bij voortduring is men het oneens of voor den verkoop van inlandsch gedistilleerd al dan niet vergunning noodig is, zoo ja, van wien, van het Hoofd van gewestelijk of van plaatselijk bestuur ?

Ik wensch deze aangelegenheid nader toe te lichten, opdat voortaan ter zake eenstemmigheid in de behandeling dier aangelegenheid kome.

Staatsblad 1836 no. 10 spreekt van nering, art. 68 Staatsblad 1898 no. 90 spreekt ook van nering; Staatsblad ) 853 no. 28 spreekt o. m. van tapperijen en andere openbare huizen voor den verkoop van sterken drank in het klem en het daarmede samenhangende Staatsblad 1909 no. 241 noemt dat ook al neringen,

Sluiten