Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en art. 4 no. 12 Eur. Pol. Regl. en art. 2 no. 12 Inl. Pol. Regl. spreken van verkoop van sterken drank.

Nering, bedoeld bij art. 1 van Staatsblad 1836 no. 10 jo. 1909 no. 242, doelt op eene fabriek, dus in casu op eene „branderij van arak en andere sterke dranken", bedoeld in art. 2 van dat Staatsblad ; vergunning tot het oprichten daarvan wordt thans, ingevolge Staatsblad 1906 no. 464 jo. 1909 no. 242, door het Hoofd van Plaatselijk Bestuur verleend.

Verkoop van het aldaar bereide, mits in hoeveelheid van niet minder dan 10 Ned. kannen (liters) is vrij (zie art. 68 al. 2 Staatsblad 1898 no 90), maar het vervoer daarvan is natuurlijk onderworpen aan de art. 50 t/m. 67 van Staatsblad 1898no. 90.

Verkoop van minder dan 10 Ned. kannen (liters) is verboden.

Nering, bedoeld bij art. 68 Staatsblad 1898 no. 90, is eene verkoopplaats van inlandsch gedistilleerd in het klein, d. w. z. alwaar de verkoop geschiedt bij hoeveelheden van minder dan 10 Liter.

Vergunning voor de oprichting van zulk eene nering wordt gegeven door den ambtenaar bij de in- en uitvoerrechten en accijnzen of een ander, door het Hoofd van gewestelijk bestuur aangewezen, ambtenaar (hier zijn alleen de ambtenaren der in- en uitvoerrechten en accijnzen door mij aangewezen, (zie Residents Besluit ddo. 11 Augustus 1908 no. 8 223/44), bedoeld bij art. 70 van Staatsblad 1898 no. 90; vergunning tot verkoop is niet noodig, als niet minder dan 3 Ned~ kannen (liters) wordt verkocht; zij is echter wel noodig, als minder dan die hoeveelheid wordt verkocht (zie de bovenaangehaalde art. der politiereglementen) en die vergunning wordt dan gegeven door het Hoofd van gewestelijk bestuur, ingevolge art. 2 Staatsblad 1853 no. 28 (zie ook Stbl. 1909 no. 241), want zoo'n nering is dan gelijkgesteld met eere tapperij of openbaar huis voor den verkoop van sterken drank in het klein.

Voor het vervoer van dergelijk gedistilleerd gelden weer de art. 51 en v. v. van Staatsblad 1898 no. 90 (2 liter of daarboven met document, overigens vrij.)

Het bezit van ander gedistilleerd (dus niet dat, bedoeld onder artikel 68 van Staatsblad 1898 no. 90) is vrij; de verkoop daarvan is vrij; mits het geschiedt tot eene hoeveelheid van 3 Ned. kannen (liters) en hooger ; daar beneden valt het weer onder de bepalingen van Staatsblad 1853 no. 28 (zie boven), terwijl het vervoer valt onder de bepalingen van art. 51 en v. v. van Staatsblad 1898 no. 90 vd.

De Resident van Pekalongan, (w. g.) VAN BEVERVOORDE.

Sluiten