Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ART. 7. Bij vervoer van den tabak, in art. 1, lett. b bedoeld, uit de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo naar eene plaats buiten die residentie, wordt teruggave verleend van tachtig ten honderd van den bij den aanvoer van den tabak betaalden accijns, mits die tabak van het tijdstip der lossing tot dat der inlading onder verzegeling zij geweest en die inlading plaats hebbe binnen een jaar na de lossing.

Die verzegeling wordt bij de lossing niet toegepast dan na verkregen vergunning van den eerst-aanwezenden ambtenaar der in- en uitvoerrechten en accijnzen.

No. 45 BEPALINGEN op de heffing en verzekering der In- en Uitvoerrechten in Ned.-Indië. 1).

Staatsblad 1882 No. 240, zooals het is aangevuld en gewijzigd bij Staatsbladen 1883 No. 213; 1884 No. 92, 169 en 198; 1887 No. 29; 1888 No. 185; 1889 No. 43 en 237; 1890 No. 217; 1891 No 157 en 212; 1892 No. 206; 1894 No. 3; 1895 No. 78; 1898 No. 15, 135 en 136; 1899 No. 74; 1900 No. 267; 1901 No. 134 en 150; 1902 No. 159; 1904 No. 216 en 1906 No. 330.

Lettende, enz.

Heeft goedgevonden en verstaan vast te stellen de volgende bepalingen op de heffing en verzekering van in- en uitvoerrechten voor:

Java en Madoera, het Gouvernement van Sumatra s Westkust, de residentie Benkoelen, de residentie Lampongsche districten, de residentie Palembang (het rijk van Djambi daaronder niet begrepen), de residentie Banka en Onderhoorigheden, de assistentresidentie Billiton, de residentie Westerafdeeling van Borneo en de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van borneo. 2)

HOOFDSTUK I.

Havens en kantoren.

ART. 1. Van de havens, voor den algemeenen handel geopend, zijn :

geopend voor algemeenen invoer en algemeenen uitvoer :

Batavia, Cheribon, Tegal, Pekalongan, tiemarang, Joana, Soerabaia, Pasoeroean, Probolinggo, Panaroekan, Tjilatjap, Banjoewangi, Padang, Siboga, Paros, Singkel, Benkoeien, Oleh-leh,

1) Zie ook art. 74 Stbl. 1893 No. 90 onder No. 44 hiervoren sub A„ art 46 Stbl. 1886 No 249 onder No. 44 hiervoren sub B., art. 36 Stbl. 1893 No 301 onder No. 44 hiervoren sub C. en art. 4 Stbl. 18d2 No. 296 onder No. 44 hiervoren sub. D. WApV,MrH

I) ttij StDi. 1VCX wO. 443 en Stbl. 1&2 no. 240 met ee.nge wijzigingen toepasselijk verklaard op de residentie üostkust van öumatra.

Sluiten