Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Palembang, Muntok, Tandjoeng Pandan, Pontianak, Pamangkat, Sambas, Singkawang en Bandjarmassin en geopend voor beperkten invoer en algemeenen uitvoer: Anjer, Bantam, Indramajoe, Rembang, Bezoeki, Panaroekan, Banjoewangi, Priaman, AjerBangis, Natal, Benkoelen, Kroë, Telok Betong, Sampit en Merauke.

In laatst bedoelde havens mogen buiten Nederl. Indië ingeladen, aan invoerrecht onderworpen handelsgoederen (voorwerpen, bestemd om tot emballage te dienen daaronder niet begrepen), niet gelost worden dan uit inlandsche vaartuigen, in den Indischen archipel te huis behoorende.

Elders dan in de voor den algemeenen handel opengestelde havens mogen handelsgoederen, buiten Ned. Indië ingeladen, niet gelost worden uit- en handelsgoederen, bestemd om rechtstreeks te worden vervoerd buiten Ned. Indië, niet'worden geladen in andere dan inlandsche vaartuigen, in Ned. Indië te huis behoorende. 1)

Art. 2. Kantoren zijn gevestigd in de voor den algemeenen handel opengestelde havens, in het vorig artikel genoemd,

uitgezonderd Pamangkas — en bovendien te Laboean, Tanara, Pamanoekan, Japara, loeban, Grissee, Kraksaan, Soemenep, Boender, Kamal, Sampang, Goenoeng Sitoli, Poeloe Telo', Mokko-Mokko, Bintoenhan, Mengala, Kalianda, Tjabang, Kotta Agoeng, Kangéan en Ketapang.

Op plaatsen, waar geen kantoor is, mogen aan invoerrecht onderworpen goederen niet worden gelost uit vaartuigen, waarmede zij over zee zijn aangebracht, dan nadat op eene plaats, waar een kantoor gevestigd is, de verplichtingen omtrent dé invoerrechten zijn nagekomen.

Het inladen van goederen ten vervoer over zee is op plaatsen, waar da formaliteiten voor de inlading niet kunnen worden vervuld, alleen toegelaten onder voorwaarde dat het vaartuig, waarmede het vervoer zal geschieden, onverwijld op de naastbij gelegen plaats, waar de formaliteiten vervuld kunnen worden, de verplichtingen nakome als bij inlading aldaar vereischt wordt. 2)

ART. 3. Buiten de aangewezen reeden mogen in zee of op de buitengronden geene goederen worden gelost of geladen binnen een afstand van 5.5 kilometer van het zeestrand.

Behoudens de bepalingen van deze ordonnantie en van de daaraan gehechte reglementen omtrent het vervoer naar en van

No 78 1soa ni„ vf; '?« sewijz^d b.j Stbl. 1884 No. 92; 1890 No. 217; 1891 No. 157; 1895

71 7™ ?! 7 ' 4; 1901 No' 150: 1902 No' 159 en 1904 No. 216.

en' wihjs n™ ,'iL9?!vlJzl3d bij Stbl' 1803 No' 2U" 18a4 No. 193., 1889 No. 43 en 237, löjto No. 16, 139o No. lo en 136, 1900 No. 267 en 1901 No. 134 cn 150.

Sluiten